Skip to main content
sharethis

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีมติเอกฉันท์ให้ยกเลิกการถวายบังคมในพิธีถวายบังคมและกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณในกิจกรรมภายใน โดยปรับให้เป็นการโค้งคำนับและถอนสายบัวแทน เพื่อความสร้างสรรค์และเป็นสากลมากขึ้น ตามหลักทางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค

 

2 ก.ย. 2565 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกแถลงการณ์เรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และยกเลิกการถวายบังคมในพิธีถวายบังคมและกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณ รวมไปถึง ปรับรูปแบบกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรบริวารให้เป็นสากลมากขึ้น” ระบุ ยกเลิกการถวายบังคมในพิธีถวายบังคมและกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณ โดยปรับเป็นการโค้งคำนับและถอนสายบัวแทน เพื่อความสร้างสรรค์และเป็นสากลมากขึ้น

 

แถลงการณ์มีดังนี้  

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผลจากการประชุมร่วม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความเห็นร่วมกันในการออกนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความสร้างสรรค์และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักทางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรมมนูญ หลักความเสมอภาค เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาเป็นสำคัญ

ดังนั้นทาง องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงมีมติเอกฉันท์ ในการออกนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา

ข้อ 1. ห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสร้างความไม่ชอบธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ เช่น “ระบบการรับน้องโซตัส (Seniority Order Tradition Unity and Spirit : SOTUS)”

ข้อ 2. ห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความลำเอียงในสังคม ที่ทำให้คนรูปร่าง หน้าตา ตรงตามมาตรฐานความงามได้รับสิทธิพิเศษและโอกาสมากกว่าผู้อื่น (Beauty Privilege) ในสถานศึกษา เช่น “การหาผู้แทนภาควิชา คณะ และสถาบัน ที่ใช้รูปร่าง หน้าตา เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน และกิจกรรมการประกวดดาวเดือน

ข้อ 3. ห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้ำในสังคม (Inequality) และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เช่น “การถวายบังคมในพิธีถวายบังคมและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ”

การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเป็นสากล

1. การยกเลิกการถวายบังคมในพิธีถวายบังคมและกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณ โดยให้ปรับเป็นการโค้งคำนับ และการถอนสายบัวแทนการถวายบังคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และไม่บังคับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ปรับรูปแบบกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรบริวารให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ยึดหลักประชาธิปไตย และยึดหลักความเท่าเทียมของมนุษย์ เช่น ยกเลิกการใช้เกณฑ์ในด้านความงาม รูปร่างเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก (Beauty Privilege) และกำหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกใหม่ เพื่อสร้างความเท่าเทียม เช่น ต้องมีผลงานเกี่ยวกับการทำคุณประโยชน์ให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย มีประวัติการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นไปตามแถลงการณ์ฉบับนี้ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาให้ปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ เพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ ให้แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

 

หลักเกียรติยศสำหรับนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกต้อง ให้เกียรติและใส่ใจผู้อื่น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่ดูดายเมื่อพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net