Skip to main content
sharethis

ตัวแทนจากชุมชนป่าห้าบน ข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังปีนี้เพียงปีเดียวถูกน้ำท่วมหนักไปแล้ว 5 ครั้ง ชาวชุมชนจึงต้องเข้าสอบถามการบริหารจัดการน้ำของทั้ง 2 หน่วยงาน และขอให้เร่งแก้ไขในปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น

นลธวัช มะชัย และตัวแทนจากชุมชนป่าห้าบน

ขณะยื่นหนังสือต่อพิบูลย์ ญาติมิตรหนุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 ก.ย. 2565 เวลา 10.30 น. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นลธวัช มะชัย และตัวแทนจากชุมชนป่าห้าบน ข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด้านประตูไผ่ล้อม) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง เพื่อสอบถามและขอให้เร่งแก้ไขในปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำ โดยในปีนี้เพียงปีเดียวประชาชนในชุมชนป่าห้าบนถูกน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง ทำให้คนในชุมชนกังวลว่า หากพายุไต้ฝุ่น "โนรู" เข้าฝั่งที่ไทยในวันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. นี้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมหนักขึ้นอีกครั้ง

ชาวชุมชนป่าห้าบน ข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งคำถามสอบถามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 3 เรื่อง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรน้ำที่รับมาจากดอยสุเทพ-ปุย ลงอ่างแก้วและอ่างตาดชมพูอย่างไร มีการผันน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากหรือไม่ อย่างไร

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับทราบถึงปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนเนื่องจากการปล่อยน้ำจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐเช่น กรมชลประทาน และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนอย่างทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาน้ำท่วมส่งผลเดือดร้อนต่อชาวบ้านหรือไม่ อย่างไร

พร้อมทั้งยื่นหนังสือสอบถามเทศบาลนครเชียงใหม่ในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. เทศบาลนครเชียงใหม่มีการดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรน้ำในชุมชนป่าห้าบนหรือไม่ อย่างไร

2. เทศบาลนครเชียงใหม่รับทราบถึงปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนเนื่องจากการปล่อยน้ำจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร

3. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่หน้าอาคารโรงสูบน้ำห้วยแก้วนั้นได้มีการเปิดใช้งานในเหตการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาบ้างหรือไม่ เนื่องจากชาวบ้านสังเกตเห็นได้ว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการท่วมของน้ำจริง แต่ไม่มีการเปิดเครื่องใช้งานจริงสักครั้งเดียว

4. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการขุดลองคูคลองเพื่อรับมือหากเกิดเหตการณ์น้ำท่วมหรือไม่ อย่างไร

5. เทศบาลนครเชียงใหม่มีการตั้งหน่วงงานหรือคณะกรรมการเพื่อประเมิณสถานการ์และเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำที่กำลังจะหลากเข้ามาในชุมชนหรือไม่ อย่างไร

6. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐเช่น กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรทรัพยากรน้ำในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนอย่างทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาน้ำท่วมส่งผลเดือดร้อนต่อชาวบ้านหรือไม่ อย่างไร

7. เทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสพภัยชาวชุมชนป่าห้าบนที่ผ่านมาและในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

ภาพจากเฟซบุ๊ก Nontawat Machai

ทั้งนี้ ชาวชุมนุมป่าห้าบนแจ้งว่า จะยังคงติดตามเอาคำตอบเรื่องการบริหารจัดการน้ำจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไปจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 

หนังสือยื่นต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง     ขอสอบถามและขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาอุทกภัย เนื่องจากการปล่อยน้ำของมหาวิทยาลัย

เรียน     อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เนื่องจาก ซอย 3ค ชุมชนป่าห้าบน ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่หน้าประตูระบายน้ำคลองชลประทานไปจนถึงหลังโบสถ์คริสตจักรห้วยแก้ว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วงหน้าฝนที่ยังไม่ได้รับการจัดการแก้ไขปัญหา

ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เมืองเชียงใหม่เริ่มการดำเนินงานสร้างคลองชลประทานตัดผ่านเมืองเริ่มต้นตั้งแต่อำเภอแม่ริมไปจนถึงอำเภอสันป่าตอง ทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครที่เป็นพื้นที่ลุ่มประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุที่ว่าคลองชลประทาน ณ จุดอาคารโรงสูบน้ำห้วยแก้ว กม. 49+784 นั้น เป็นจุดระบายน้ำจากลำเหมืองห้วยแก้ว ที่รับน้ำจากอ่างแก้วและน้ำระบายจากในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่ชุมชนป่าห้าบน  ทั้งนี้ชุมชนป่าห้าถูกคลองชลประทานแบ่งออกเป็นป่าห้าบนและป่าห้าล่าง ทำให้มวลน้ำดังกล่าวถูกระบายลงพื้นที่ชุมชนป่าห้าบนเพื่อรอระบายลงคลองชลประทานเพียงอย่างเดียว  ไม่ถูกระบายลงไปยังพื้นที่ชุมชนป่าห้าล่างที่ซึ่งส่งผ่านน้ำไปยังถนนห้วยแก้ว-ถนนเส้นย่านเศรษฐกิจนิมมานเหมินทร์ ศูนย์การค้าเมญ่า (ปัจจุบัน) และโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ โดยมีข้อความระบุชัดเจนว่าเป็นการทำเพื่อช่วยระบายน้ำเทือกเขา สุเทพ-ปุย ออกจากตัวเมือง ป้องกัน เหตุอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดการทรัพยากรน้ำนี้ ถือว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 

จึงขอเรียนสอบถามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรน้ำที่รับมาจากดอยสุเทพ-ปุย ลงอ่างแก้วและอ่างตาดชมพูอย่างไร มีการผันน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากหรือไม่ อย่างไร
  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับทราบถึงปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนเนื่องจากการปล่อยน้ำจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร
  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐเช่น กรมชลประทาน และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนอย่างทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาน้ำท่วมส่งผลเดือดร้อนต่อชาวบ้านหรือไม่ อย่างไร

ปีนี้ (2565) เกิดน้ำท่วมในชุมชนป่าห้าบนไปแล้ว 5 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ปัจจุบัน จากที่กล่าวมาข้างต้นทางประชาชนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันเพื่อเขียนเอกสารและสื่อสารมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ตรงตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนการรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามปณิธานก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หนังสือยื่นต่อเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง     ขอสอบถามและขอให้แก้ไขในปัญหาอุทกภัย เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำ

เรียน     นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่

 

เนื่องจาก ซอย 3ค ชุมชนป่าห้าบน ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่หน้าประตูระบายน้ำคลองชลประทานไปจนถึงหลังโบสถ์คริสตจักรห้วยแก้ว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วงหน้าฝนที่ยังไม่ได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เมืองเชียงใหม่เริ่มการดำเนินงานสร้างคลองชลประทานตัดผ่านเมืองเริ่มต้นตั้งแต่อำเภอแม่ริมไปจนถึงอำเภอสันป่าตอง ทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครที่เป็นพื้นที่ลุ่มประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุที่ว่าคลองชลประทาน ณ จุดอาคารโรงสูบน้ำห้วยแก้ว กม. 49+784 นั้น เป็นจุดระบายน้ำจากลำเหมืองห้วยแก้ว ที่รับน้ำจากอ่างแก้วและน้ำระบายจากในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่ชุมชนป่าห้าบน  ทั้งนี้ชุมชนป่าห้าถูกคลองชลประทานแบ่งออกเป็นป่าห้าบนและป่าห้าล่าง ทำให้มวลน้ำดังกล่าวถูกระบายลงพื้นที่ชุมชนป่าห้าบนเพื่อรอระบายลงคลองชลประทานเพียงอย่างเดียว  ไม่ถูกระบายลงไปยังพื้นที่ชุมชนป่าห้าล่างที่ซึ่งส่งผ่านน้ำไปยังถนนห้วยแก้ว-ถนนเส้นย่านเศรษฐกิจนิมมานเหมินทร์ ศูนย์การค้าเมญ่า (ปัจจุบัน) และโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ โดยมีข้อความระบุชัดเจนว่าเป็นการทำเพื่อช่วยระบายน้ำเทือกเขา สุเทพ-ปุย ออกจากตัวเมือง ป้องกัน เหตุอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกลายเป็นชุมชนโดยรอบเองที่ต้องแบกรับปัญหานี้อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่ผ่านมาในรอบปีนี้เกิดเหตุอุทกภัยแล้ว 5 ครั้ง ซึ่งผู้อยู่อาศัยในชุมชนป่าห้าบนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเพียงแต่การเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นหลังน้ำลด เช่น แจกยากันยุง เครื่องอุปโภคบริโภค หรือเพียงแค่สำรวจข้อมูลความเสียหายเท่านั้นผู้ได้รับความเดือดร้อนจะต้องช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเอง อีกทั้งยังต้องประเมิณสถานการณ์ความเสี่ยงในอนาคตว่าจะเกิดเหตการณ์น้ำท่วมหรือไม่ เพื่อเป็นการรับรู้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ ทางผู้ได้รับความเดือดร้อนชุมชนป่าห้าบน

 

จึงขอเรียนสอบถามเทศบาลนครเชียงใหม่ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เคยประสพมาดังนี้

  1. เทศบาลนครเชียงใหม่มีการดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรน้ำในชุมชนป่าห้าบนหรือไม่ อย่างไร
  2. เทศบาลนครเชียงใหม่รับทราบถึงปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนเนื่องจากการปล่อยน้ำจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร
  3. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่หน้าอาคารโรงสูบน้ำห้วยแก้วนั้นได้มีการเปิดใช้งานในเหตการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาบ้างหรือไม่ เนื่องจากชาวบ้านสังเกตเห็นได้ว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการท่วมของน้ำจริง แต่ไม่มีการเปิดเครื่องใช้งานจริงสักครั้งเดียว 
  4. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการขุดลองคูคลองเพื่อรับมือหากเกิดเหตการณ์น้ำท่วมหรือไม่ อย่างไร
  5. เทศบาลนครเชียงใหม่มีการตั้งหน่วงงานหรือคณะกรรมการเพื่อประเมิณสถานการ์และเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำที่กำลังจะหลากเข้ามาในชุมชนหรือไม่ อย่างไร
  6. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐเช่น กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรทรัพยากรน้ำในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมชุมชนป่าห้าบนอย่างทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาน้ำท่วมส่งผลเดือดร้อนต่อชาวบ้านหรือไม่ อย่างไร
  7. เทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสพภัยชาวชุมชนป่าห้าบนที่ผ่านมาและในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทางประชาชนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันเพื่อเขียนเอกสารและสื่อสารมายังเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง อีกทั้งความรับผิดชอบในฐานะองค์กรและข้าราชการที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขประชาชนผู้เสียภาษี

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net