Skip to main content
sharethis

'สมชัย ศรีสุทธิยากร' เข้าหอสมุดรัฐสภา เปิดบันทึกการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในบันทึก 'มีชัย ฤชุพันธุ์' พูดชัดปม 8 ปี นายกฯ นับรวมก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ 60 ใช้บังคับ เพื่อผูกขาดอำนาจอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมือง แถมประชุมครั้งที่ 501 มีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ 500 ด้วย

29 ก.ย.2565 ก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยหนึ่งวัน ในประเด็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครบ 8 ปี จากข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ที่บัญญัติประเด็นนี้ไว้ว่า "นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่” นั้น

สมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ประเด็นบันทึกการประชุม กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 500 และ 501 ที่มีประเด็นก่อนหน้า รวมทั้งเป็นหลักฐานที่ถูกยื่นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ

มีรายละเอียดดังนี้

มาค้นบันทึกการประชุม กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้เห็นกับตาตัวเอง
หอสมุดรัฐสภา อยู่ที่ชั้น 9 อาคารกลาง ของรัฐสภา ยังไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการนัก เนื่องจากทางเข้าซับซ้อนและประชาชนทั่วไปอาจไม่สะดวกในการเข้าพื้นที่รัฐสภาใหม่
เอกสารบันทึกการประชุม กรธ. มี copy เดียว เย็บปกแข็ง จำนวน 11 เล่ม เป็นบันทึกครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 485 หนักเล่มละ ราว 3 กิโล

ส่วนเล่มที่อยากดูเป็นปกอ่อนสีเหลือง ของการประชุมครั้งที่ 486-501 ที่แยกออกมาต่างหาก
บันทึกการประชุมครั้งที่ 500 วันที่ 7 กันยายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. มีกรรมการเข้าประชุม 19 คน ในวาระที่ 3 เป็นเรื่องเพื่อพิจารณา มีมาตราที่นำเข้าสู่การพิจารณา คือ มาตรา 158, 161, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 และ 183

ในส่วนมาตรา 158 ที่ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ห้ามเกิน 8 ปีนั้น อยู่ในหน้า 2-6 มีผู้อภิปรายและการมีมติดังนี้

“หากนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้บังคับ เมื่อประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ควรนับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมเข้ากับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย”
สุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่ง (หน้า 3)

“เมื่อพิจารณาบทเฉพาะกาลในมาตรา 264 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนหน้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และให้นำความในมาตรา 263 วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งด้วยโดยอนุโลม” การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี”
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. (หน้า 3-4)

“ได้กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือ การนับระยะเวลาแปดปีนั้น แม้บุคคลดังกล่าวจะมิได้มีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตาม แต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวแล้วเกินแปดปี ก็ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่า การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีในระหว่างรักษาการภายหลังจากการพ้นตำแหน่ง จะไม่นำมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว การกำหนดระยะเวลาแปดปีไว้ก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวนานเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้”
มติที่ประชุม กรธ. (หน้า 6)


เลิกประชุมเวลา 16.40 น.
บันทึกการประชุมครั้งที่ 501 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. มีกรรมการเข้าประชุม 18 คน
ระเบียบวาระที่สอง รับรองบันทึกการประชุม
“คณะกรรมการมีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ 497 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข”
(หน้า 2)
เลิกประชุมเวลา 16.05 น. 

จบแล้วครับเจ้านาย

ภาพจากบันทึกประชุมที่สมชัยโพสต์ : 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net