Skip to main content
sharethis

จากเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา พรรคการเมืองได้ส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคต่อ กกต.แล้วนั้น เมื่อพิจารณาจากผล ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-8 มี.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับศึกเลือกตั้ง 2566 ของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา จะพบรายชื่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่น่าจะเป็นดังนี้

ทั้งนี้พรรคที่ได้คะแนนทศนิยมมากกว่า 0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 ที่นั่ง โดยในที่นี้ไม่ได้ใส่สัดส่วน ร้อยละ 2.35 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ  และร้อยละ 3.25 ที่ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคเพื่อชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เกี่ยวกับรายละเอียดผลสำรวจในคำถามพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 49.85 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.15 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 12.15 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.95 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 2.85 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.55 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.30 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 3.25 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคเพื่อชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง : 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.60 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 17.95 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.45 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.75 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.70 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.10 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.90 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.80 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.95 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.65 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.70 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.50 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.80 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.70 นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ

ตัวอย่าง ร้อยละ 33.05 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.15 สมรส และร้อยละ 1.80 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 25.90 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 36.85 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.60 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.75 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.90 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 7.45 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.70 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.95ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.65 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.20 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.55 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 7.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.10 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.50 ไม่ระบุรายได้

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net