Skip to main content
sharethis

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (วันที่ 11-15 เม.ย. 2566) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,744 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 197 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,738 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน (59 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (15 ราย) และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน (59 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 7 จังหวัด

16 เม.ย. 2566 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 15 เม.ย. 2566 โดยการขับรถเร็ว และดื่มแล้วขับ ยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เม.ย. 2566 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 311 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 31 ราย  ผู้บาดเจ็บ 304 คน 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35.37
ดื่มแล้วขับ ร้อยละ  25.72

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.93
ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 42.77
ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 34.41
บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 79.74
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

ช่วงเวลา 15.01 – 16.00 น. และช่วงเวลา 18.01 – 19.00 น. ร้อยละ 8.36  
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี ร้อยละ 21.19 

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ น่าน และประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดละ14 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ น่าน (14 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กระบี่ ขอนแก่น เลย และสระแก้ว (จังหวัดละ 2 ราย) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,873 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 54,495 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 345,368 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 51,180 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 14,774 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 14,593 ราย 

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (วันที่ 11-15 เม.ย. 2566) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,744 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 197 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,738 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน (59 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (15 ราย) และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน (59 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 7 จังหวัด

นายโชตินรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ (16 เม.ย. 2566) ประชาชนส่วนใหญ่ เดินทางกลับจากภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้ถนนสายหลักและสายรอง มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ประกอบกับความอ่อนล้า จากการขับรถทางไกล อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน ศปถ. จึงได้ประสานจังหวัด เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลเส้นทาง เส้นทางขาเข้า กทม. และขาออกจากจังหวัด จุดบริการประชาชน และสถานีบริการน้ำมัน พร้อมเพิ่มความถี่เรียกตรวจ ในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุและถนนทางตรง อีกทั้งบังคับใช้กฎหมาย กับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย พร้อมประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการง่วงหลับใน

รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรให้เกิดความคล่องตัว เตรียมพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุอย่ารวดเร็ว นอกจากนี้ ให้จังหวัดที่มีจุดตัดทางรถไฟนำข้อมูลความเสี่ยงมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในบริเวณดังกล่าว

ส่วนอำเภอให้ประสาน ตำรวจ และกรรมการหมู่บ้านกวดขันการใช้จักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน สำหรับจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ทางทะเลให้จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ในวันนี้จะปริมาณการเดินทางสูงในเส้นทางขาเข้า กทม. จึงได้ประสานจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น พร้อมดูแลเส้นทางสายรอง ทางเลี่ยง ทางลัดที่เป็นถนนทางตรง วิ่งสวนเลน และไม่มีเกาะกลาง

ซึ่งผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกวดขันการจอดรถริมทางซื้อของฝาก  และร้านค้าที่วางสิ่งของล้ำช่องทาง เพื่ออำนวยการจราจรให้คล่องตัว และป้องกันอุบัติเหตุจากการแซงริมไหล่ทาง ตลอดจนขอให้ประชาชน วางแผนการเดินทาง เพื่อกระจายการเดินทาง และเหลื่อมเวลาการเดินทาง

นอกจากนี้ วันนี้บางพื้นที่จะเกิดฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากสภาพถนนเปียกลื่น และทัศวิสัยในการมองเห็นเส้นทางจำกัด จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

สำหรับประชาชนที่ประสบ หรือพบเห็นอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 หรือแจ้งเหตุทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อนLine ID @1784DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net