Skip to main content
sharethis

หลัง ส.ว.ออกมาเสนอนโยบาย 11 ข้อ หรือออกมาตั้งเงื่อนไขว่าห้ามจับมือกับพรรคก้าวไกลหากอยากได้เสียง ส.ว.สนับสนุน ในโอกาสนี้ชวนเปิด ม.272 ที่ให้อำนาจ ส.ว.ร่วมโหวตนายกฯ ซึ่งระบุเพียง 'เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร' โดยพิจารณาตาม 'คุณสมบัติแคนดิเดต' ใน ม.159 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.98 เท่านั้น ไม่มีส่วนไหนให้ไปกำหนดนโยบายหรือห้ามร่วมกับพรรคใด

จากที่ ส.ว.หลายคนเริ่มออกความเห็นและข้อเสนอเชิงโนยบายต่อพรรคการเมืองที่ต้องการได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. โดนเฉพาะ สมชาย แสวงการ ส.ว. ปัจจุบันผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านพรรคก้าวไกล  และยังเป็นอดีต ส.ว.และสนช. ต่อเนื่องมาเกือบ 20 ปี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเสนอต่อพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติม 11 ข้อ นอกจากในส่วนตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่จะเป็นนายกฯ ยังเรียงร้องไปในเรื่องนโยบายต่างๆ และยังขยายไปถึงนโยบายเรื่อง แก้ไข ม.112 ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคก้าวไกล หรือกลุ่มการเมือง กลุ่มอื่นๆ ด้วย หรือ กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.อีกคนออกมาย้ำหากยังมีพรรคก้าวไกลเป็นสมการร่วม ส.ว. จะไม่โหวตเลือก นั้น

แม้รัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล ม.272 จะให้อำนาจ ส.ว.รวมโหวตนายกฯ ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งก็เป็นเพียง “การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา 159” เท่านั้น

ตาม ม.159 นั้น ก็ระบุให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.160

ซึ่งม.160 ระบุว่า

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี

(3) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

(5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98

(7) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

(8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง

ส่วนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 มีรายละเอียดตามนี้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net