Skip to main content
sharethis

"ภูมิธรรม" แต่งตั้งบุคคลร่วมอนุกรรมการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ 2 ชุด คาดมีผลศึกษาการทำประชามติภายในธันวาคมนี้ เสนอ กกต.ต้นปีหน้า แต่ต้องตีความศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งให้ประหยัดที่สุด

 

17 ต.ค.2566 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 โดยมีภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าวให้ข้อมูลว่าได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นชุดติดตามรับฟังความคิดเห็น มีนิกร จำนง เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดรับฟังฯ และชุดที่ 2 คือ คณะอนุกรรมการศึกษารัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ เพื่อดูว่าการทำประชามติ ตามที่ศาลวางไว้คือ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษารัฐธรรมนูญฯ หลังจากนั้นได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งทั้ง 2 คณะ

ภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ทั้งนี้กรอบระยะเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการทั้งสองชุดจะพยายามทำให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ และเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในเดือนมกราคม 2567 หรือไม่เกินไตรมาสแรกของปี แล้วจึงส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดทำประชามติได้  แต่เบื้องต้นต้องตีความศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนก่อนว่าสามารถทำประชามติได้กี่ครั้ง เพื่อป้องกันการถูกร้องและถูกตีตก

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวอีกว่า ระหว่างนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะเรื่องยังไม่เกิดและควรต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าควรมีการทำประชามติกี่ครั้ง ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วค่อยยื่น

นอกจากนี้ไทยรัฐออนไลน์ยังมีการรายงานการให้สัมภาษณ์ของนิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการฯ ระบุถึงรายชื่อของคณะอนุกรรมการทั้งสองชุดที่ภูมิธรรมลงนามแต่งตั้งเอาไว้ด้วย

ชุดแรก คณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีนิกร จำนง ประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการ ประกอบด้วย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม, พล.ต.อ.วินัย ทองสอง, พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา, สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, วิภูแถลง พัฒนภูมิไท, วิเชียร ชุบไธสง, วัฒนา เตียงกูล, ยุทธพร อิสรชัย, ธงชัย ไวยบุญญา, ชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์, เจือ ราชสีห์, สิริพรรณ นกสวนสวัสดี, ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง, พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล, ชนินทร์ รุ่งธนะเกียรติ, มงคลชัย สมอุดร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1 คน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คน เลขานุการเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นิกรกล่าวถึงหน้าที่ของกรรมการชุดแรกนี้ว่าเป็นการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการออกกติกาที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมถึงสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หารือแนวทางจัดทำรัฐธรรมนูญในสภาเพื่อให้คนไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ส่วนรายชื่อของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2566ซึ่งเป็นชุดที่สอง ได้แก่ วุฒิสาร ตันไชย เป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการประกอบด้วย นิกร จำนง, พิชิต ชื่นบาน, พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม, สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, ศุภชัย ใจสมุทร, วิรัตน์ วรศสิริน, ยุทธพร อิสรชัย, ไพบูลย์ นิติตะวัน, พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, พงศ์เทพ เทพกาญจนา, ประวิช รัตนเพียร, เทวัญ ลิปตพัลลภ, ชวลิต วิชยสุทธิ์, เจือ ราชสีห์, กฤช เอื้อวงศ์, สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, รัฐภูมิ คำศรี, นิยม เติมศรีสุข, ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ, มงคลชัย สมอุดร, นพดล เภรีฤกษ์, เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1คน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 คน เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 1 คน เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นิกรระบุว่าหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดที่สองคือ ศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการออกกฎ กติกา ที่เป็นประชาธิไตยทันสมัย และเป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นที่ยอมรับร่วมกันและสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

คณะอนุกรรมการมีอำนาจเชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนั้นให้แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมายได้ตามความจำเป็น และให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการดำเนินงานต่อภูมิธรรมซึ่งเป็นประธานกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติฯ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net