Skip to main content
sharethis

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่มเติมบทบัญญัติ เหตุยกเว้นและการกระทำที่ไม่เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ให้ชัดเจน ป้องกันเกิดปัญหาการตีความ และให้มีเงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม

25 พ.ย. 2566 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ ซึ่งร่างดังกล่าวเป็นร่างการเงิน โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ขาดความชัดเจนของถ้อยคำ เกิดปัญหาในการตีความ จนทำให้ผู้กระทำการทารุณกรรมสัตว์เข้าเหตุยกเว้นว่ามีเหตุอันสมควรและไม่มีความผิด ขาดกลไกการทำงาน เทคโนโลยีและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุยกเว้นหรือการกระทำใดที่ไม่เป็นการทารุณกรรมสัตว์ ให้ชัดเจน กำหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือสัตว์โดยขอรับสัตว์ไปเลี้ยง กำหนดให้มีเงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อช่วยเหลือให้การจัดสวัสดิภาพสัตว์สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม และกำหนดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถติดตามสัตว์ได้ เพื่อคุ้มครองไม่ให้สัตว์ถูกทารุณกรรมและบริหารจัดการการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำหรับประเด็นเปิดรับฟังความคิดเห็น อาทิ เห็นด้วยหรือไม่ กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า สัตว์ และ คำว่า ผู้ช่วย พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยหรือไม่ กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งขึ้นใหม่ และเพิ่มจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากจำนวน 7คนเป็นจำนวน 12คน รวมถึงการเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการฯ  เห็นด้วยหรือไม่ กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ กำหนดให้คณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หรือดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์และไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร ให้จดทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียน เห็นด้วยหรือไม่ กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยสถานสงเคราะห์สัตว์ โดยกำหนดให้ผู้ซึ่งจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือไม่แสวงหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันให้จดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ต่อนายทะเบียน และอาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ประชาชนขอสัตว์จากสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อนำไปเป็นสัตว์บ้าน หรือสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เป็นเพื่อนหรือเพื่อการอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกำหนด เห็นด้วยหรือไม่ กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ โดยกำหนดห้ามมิให้กระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ทุกกรณี และรวมถึงกำหนดให้การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาเพื่อสุขอนามัยของสัตว์โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือการดำรงชีวิตของสัตว์ ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ปัจจุบันการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.parliament.go.th หมวดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2566


 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net