แต่งตั้ง ‘ฉัตรชัย บางชวด’ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ชุดใหม่

นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ชุดใหม่ โดยมี “ฉัตรชัย บางชวด” รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย

27 พ.ย. 2566 เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ชุดใหม่  โดยมี ฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย

มีรายละเอียดดังนี้

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บนพื้นฐานของความจริงใจ สมัครใจ และให้เกียรติ เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพและมีผลเป็นรูปธรรม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Peace Dialogue Panel" โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 นายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุย

1.2 เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะพูดคุย

1.3 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ คณะพูดคุย

1.4 ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม คณะพูดคุย

1.5 ผู้แทนสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะพูดคุย และเลขานุการร่วม

1.6 ผู้แทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คณะพูดคุย และเลขานุการร่วม

 

2. หน้าที่และอํานาจ

2.1 ดําเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง ในช่องทางที่เป็นทางการ

2.2 ประเมิน วิเคราะห์ท่าที ทัศนคติของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.3 ประสานงานหรือแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาชน ให้เป็นไปตามการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.4 ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.5 ประสานงานกับผู้อํานวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.6 แต่งตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัด ชายแดนภาคใต้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น เพื่อให้คําปรึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประเด็นเฉพาะหรือดําเนินภารกิจเชิงลึกเฉพาะกรณี

2.7 ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใด ตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสํานักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย

 

3. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือคณะทํางานที่แต่งตั้งตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ ของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท