Skip to main content
sharethis

สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทักอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งงบฯ ปี 61-70 ป้องกัน-ปราบปราม-บำบัดยาเสพติด 2.96 พันล้าน เฉพาะปี 67 ตั้ง 142 ล้าน

จากเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้พื้นที่ทหารบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ว่า ขณะนี้กฎหมายด้านยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่มีค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดในชื่อค่ายวิวัฒน์พลเมือง เมื่อจับผู้ติดยาเสพติดได้จะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา แต่กฎหมายใหม่จะเน้นความสมัครใจของผู้ติดยาเสพติดเพื่อรับการบำบัดด้วย กระบวนการจึงยากขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผู้เสพต้องสมัครใจ ขณะเดียวกันทหารไม่ได้มีอำนาจดำเนินการเรื่องนี้เต็มที่ จึงต้องระมัดระวังและอาจต้องมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหาร ขณะนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการทำงานของทหาร เพื่อให้ทหารทำงานได้ ไม่สุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ อาจจะต้องตั้งทหารเป็นผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานการบำบัดยาเสพติด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้

รมว.กลาโหม ยังกล่าวด้วยว่า เปลี่ยนชื่อจากค่ายวิวัฒน์พลเมืองเป็น “ค่ายรักษ์ใจ” ซึ่งจะเป็นค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ผสมผสานกับการใช้กระบวนการทางสาธารณสุข และจะเพิ่มเติมด้านการฝึกอาชีพเข้าไปด้วย ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการคัดผู้สมัครใจเข้าบำบัดในค่ายรักษ์ใจแล้ว

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยกระทรวงกลาโหมได้งบประมาณเพิ่มจากปี 2566 ถึง 2% และในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 ที่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของกระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานที่ของบประมาณในสังกัดกระทรวงกลาโหมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทักอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับโครงการทั้งป้องกันและปราบกรามยาเสพติด รวมทั้งโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดไว้ในปี 67 ถึง 142.59 ล้านบาท และยังมีการทบทวนงบประมาณตั้งแต่ปี 61 พร้อมทั้งประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าไปถึงปี 70 ในงบส่วนนี้รวม 2,964.75 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

โครงการ

ปีงบประมาณ

 

 

 

2561 - 2570

เฉพาะปี 67

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  
 

โครงการป้องกันยาเสพติด

                                                         16,508,000

1,399,200

 

โครงการปราบปรามยาเสพติด

                                                            4,000,000

400,000

 

โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

                                                            3,600,000

360,000

กองทัพบก

   
 

โครงการป้องกันยาเสพติด

                                                      230,854,200

18,660,600

 

โครงการปราบปรามยาเสพติด

                                                  1,776,676,300

74,927,200

 

โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

                                                         26,543,800

1,600,000

กองทัพเรือ

   
 

โครงการป้องกันยาเสพติด

3,344,000

1,327,300

 

โครงการปราบปรามยาเสพติด

433,700,100

3,244,200

 

โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

13,953,200

1,388,300

กองทัพอากาศ

   
 

โครงการป้องกันยาเสพติด

79,469,100

5,834,300

 

โครงการปราบปรามยาเสพติด

63,705,700

6,849,400

 

โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

30,600,000

3,600,000

กองบัญชาการกองทัพไทย

  
 

โครงการป้องกันยาเสพติด

125,452,400

8,646,700

 

โครงการปราบปรามยาเสพติด

156,343,600

14,353,300

รวม

 

2,964,750,400

142,590,500

ทั้งนี้แม้จะมีการตั้งโครงการที่เหมือนกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่มีการตั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • โครงการป้องกันยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • โครงการปราบปรามยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการสกัดกั้นปราบปรามการค้ายา เสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการค้นหาบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองทัพบก

 • โครงการป้องกันยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก
 • โครงการปราบปรามยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกบริเวณตามแนวชายแดนโดยการสกัดกั้นและปราบปราม
 • โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการบำบัดฟื้นฟูนำามาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

กองทัพเรือ

 • โครงการป้องกันยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด
 • โครงการปราบปรามยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อปราบปรามสกัดกั้นและจับกุมผู้ค้าผู้ผลิตผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย
 • โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ระบุวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้ตามปกติและไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

กองทัพอากาศ

 • โครงการป้องกันยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • โครงการปราบปรามยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาขยายเครือข่ายและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในด้านข้อมูลข่าวสารและการข่าวเชิงลึกเพื่อปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางอากาศยาน
 • โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือกและเผยแพร่แนวทางในการบาบัดที่เกิดขึ้นจากการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

กองบัญชาการกองทัพไทย

 • โครงการป้องกันยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและปราบปรามมิให้กำลังพลข้าราชการทหารและครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 
 • โครงการปราบปรามยาเสพติด ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปราบปรามจับกุมผู้ผลิตผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรายรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด
   
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net