Skip to main content
sharethis

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ริเริ่มหลักสูตรเชิงรุก "แตกหน่อพันธุ์ดี ไม่มีที่สิ้นสุด" และ "Knight 410" หรือ "อัศวินผู้ทำหน้าที่สื่อสารความจริงด้วยความรัก" ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความมั่นคงของประเทศ

 

19 ก.พ.2567 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา กล่าวชี้แจงรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางเชิงรุก Knight 410 สื่อสารความจริงด้วยความรัก เพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่ง กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ว่า กมธ.ได้ริเริ่มหลักสูตรเชิงรุกด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วยกลยุทธ์ด้านการสื่อสารแบบ Proactive สร้างองค์ความรู้ที่เป็นชุดความรู้ ความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย และด้วยเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีกลไกเชิงสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมและวิธีการเชิงรุกด้วยกระบวนการกลุ่มและสื่อออนไลน์หรืออื่นๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจนสามารถสร้างพลังและพฤติกรรมที่แสดงถึงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและมีการสร้างเครือข่ายให้มีความยั่งยืน โดยมี 2 หลักสูตรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ คือ 1. หลักสูตร Seed Thailand โดยคำว่า Seed Thailand มีความหมายว่า "แตกหน่อพันธุ์ดี ไม่มีที่สิ้นสุด" ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ขยายผลพันธุ์ดีไปสู่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว และยังคงขับเคลื่อนต่อไปด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงและมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม

และ 2. หลักสูตร Knight 410 เป็นหลักสูตรที่สร้างแกนนำร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้อง เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยคำว่า "Knight 410" มีความหมายว่า "อัศวินผู้ทำหน้าที่สื่อสารความจริงด้วยความรัก" (คำพ้องเสียงที่หมายถึงอัศวินของรัชกาลที่ 10) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร สามารถนำไปเป็นตัวชี้วัดการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในส่วนของหน้าที่ปวงชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐ โดย กมธ.คาดหวังว่า ผลการศึกษาจะนำมาเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนทำให้เกิดประโยชน์ต่อข้อมูลในกระบวนการนิติบัญญัติ

ทั้งนี้ กมธ.ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ควรมุ่งเน้นภารกิจในการผลักดันและติดตามการดำเนินงานว่า ได้ดำเนินการในแนวทางสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพหรือมีความก้าวหน้าเพียงใด รวมทั้งมีปัญหาและอุปสรรคมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นการเร่งรัด ผลักดัน ส่งเสริม และร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และหากหน่วยงานต่างๆ มีความสนใจสามารถนำวิธีดำเนินการในรายงานฉบับนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรมบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดในการดำเนินงานเป็นการเฉพาะ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐควรมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสนับสนุนการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติถือเป็นแผนการดำเนินการที่เป็นแนวทางให้องค์กรและหน่วยงานรัฐทุกส่วนต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net