Skip to main content
sharethis

'ซีพี' มอบ 100 ทุน “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” แก่ลูกสมาชิกองค์กรสื่อปีที่ 3 นายกสมาคมนักข่าวฯ เผยที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชนและเครือซีพีปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูผ่านคนรุ่นใหม่ ชี้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

4 เม.ย.2567 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ New Media ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” แก่บุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 1,000,000 บาท ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จำนวน 30 ทุน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จำนวน 21 ทุน  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวน 21 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯจำนวน 16 ทุน และกลุ่มสื่อ New Media จำนวน 12 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และเพื่อปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย โดยคัดเลือกผ่านการทำคลิป TikTok สื่อสารเรื่องราว “กตัญญู ทำได้ทุกวัน” โดยมีสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯแก่ยุวชนครอบครัวคนข่าว   

ผ่าน 4 สมาคมองค์กรสื่อฯได้แก่ น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย ศักดิ์ชัย พฤฒิภัค กรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูง เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ร่วมด้วย  และบุตรธิดาของครอบครัวคนข่าวผู้ได้รับทุนจำนวน 100 คน พร้อมด้วยครอบครัวร่วมงาน ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค 

ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน สื่อมวลชนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  และเป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ของสังคมไทย ด้วยเพราะมีหน้าที่และมีความสำคัญในการให้ข่าวสารข้อมูลเรื่องราวและความรู้ที่ทันโลก ให้การศึกษา ให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  สำหรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวถือเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนข่าวซึ่งถือเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ  การให้ทุนการศึกษาจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวคนข่าว และยังเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มียึดมั่นในความกตัญญู สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 3 ประธานเครือฯ ได้แก่ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ และท่านประธานคณะผู้บริหารศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ยึดมั่นและเชื่อในคุณค่า “ความกตัญญู”  ซึ่งถือเป็นความพิเศษของทุนการศึกษานี้ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกฝังความกตัญญูแก่สังคมไทยผ่านพลังของคนรุ่นใหม่ เช่น ความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณถือเป็นรากฐานสำคัญในการส่งต่อความดีช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินภูมิใจในความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมอบทุนการศึกษาร่วมกับ 4 สมาคมสื่อฯ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู พร้อมกับการร้อยเรียงความดีสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้น

น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  สมาคมนักข่าวฯ พร้อมด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจฯ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ New Media  ได้ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินโครงการทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของสื่อมวลชน ที่สำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวคนข่าว พร้อมส่งเสริมปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมแห่งความกตัญญู ด้วยการคัดเลือกคลิป TikTok สื่อสารเรื่องราว “กตัญญู ทำได้ทุกวัน” โดยเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่จากครอบครัวคนข่าวในทุกระดับชั้นเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมส่งคลิป TikTok และนำเสนอมุมมองแนวคิดความกตัญญูในหลายมิติ ทั้งความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

“เครือข่ายสมาคมสื่อฯ มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชนและเครือซีพีปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูผ่านคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเครือข่ายสมาคมสื่อฯ พร้อมร่วมมือสื่อสารผลักดันแนวคิดความกตัญญู ให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างของสังคมไทยต่อไป ขอขอบคุณเครือซีพีที่ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาและส่งเสริมความกตัญญู” นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าว

ดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือซีพีที่สนับสนุนทุนบุตรสื่อมวลชน โดยในปีนี้ในส่วนของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้รับทุน 21 ทุน ทุนนี้เป็นการสร้างโอกาสและเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกทั้ง 4 สมาคมฯ เชื่อว่าทุนนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระค่าครองชีพของสื่อมวลชนในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู ภายใต้แนวคิดกตัญญูทำได้ทุกวันนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน รวมถึงความกตัญญูต่อประเทศชาติและแผ่นดินไทย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net