Skip to main content
sharethis

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  กำหนดให้สามารถเพิกถอนสัตว์ป่าที่สร้างความเดือดร้อนออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง เปิดทางเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

13 เม.ย. 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายทรงยศ รามสูต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ ซึ่งร่างดังกล่าวเป็นร่างการเงิน
           
การเสนอร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากปัจจุบันสัตว์ป่าบางชนิด เช่น ลิงแสม ลิงวอก และลิงกัง เป็นต้น มีการแพร่พันธุ์ขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระทบต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางพื้นที่ ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งการทำลายทรัพย์สินและทำร้ายผู้คน ดังนั้น เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ จึงควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สามารถเพิกถอนรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่มีความจำเป็นต้องคุ้มครองต่อไป รวมทั้งควรให้มีการเพิกถอนสัตว์ป่าคุ้มครองเฉพาะท้องถิ่นหรือท้องที่ที่สัตว์ป่าชนิดนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้มีมาตรการในการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านั้น หรือดำเนินการอื่นใดตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
          
สำหรับประเด็นเปิดรับฟังความเห็น อาทิ เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับกรณีที่จะให้เพิกถอนรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่จำเป็นต้องคุ้มครองอีกต่อไป โดยให้กำหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับกรณีสัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน และผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นหรือท้องที่นั้นแล้ว อาจกำหนดให้เพิกถอนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดนั้นออก โดยกำหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และอาจให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดนั้นออกจากพื้นที่ หรือดำเนินการอื่นใดตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นว่าพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มีปัญหาในการบังคับใช้เกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่ และการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ
         
ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ทางลิงค์นี้ 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net