Skip to main content
sharethis

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจประชาชน 2,431 คน ให้คะแนน 25 ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทย เดือน เม.ย. 2567 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.63 คะแนน ผลงานของฝ่ายค้านได้สูงสุด 5.06 คะแนน การแก้ปัญหาความยากจนได้ต่ำสุด 4.28 คะแนน

1 พ.ค.2567 - สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่องดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือน เม.ย. 2567 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,431 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 22-29 เม.ย. 2567 โดยมีตัวชี้วัด 25 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน สรุปผลเรียงลำดับจาก ค่าคะแนนสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้

1. ดัชนีการเมืองไทยเดือนเมษายน 2567 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.63 คะแนน (เดือน มี.ค. 2567 ได้ 5.10 คะแนน)

2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทย โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

1.ผลงานของฝ่ายค้าน 5.06 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า
2.สภาพสังคมโดยรวม 5.02 ลดลง
3.การมีส่วนร่วมของประชาชน 4.98 ลดลง
4.สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 4.88 ลดลง
5.ผลงานของนายกรัฐมนตรี 4.76 ลดลง
6.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.71 ลดลง
7.การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม 4.70 ลดลง
8.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.69 ลดลง
9.เสถียรภาพทางการเมือง 4.68 ลดลง
10.การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง 4.68 ลดลง
11.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.64 ลดลง
12.การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน 4.62 ลดลง
13.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 4.61 ลดลง
14.ผลงานของรัฐบาล 4.60 ลดลง
15.ความมั่นคงของประเทศ 4.59 ลดลง
16.ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 4.59 ลดลง
17.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 4.58 ลดลง
18.กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 4.54 ลดลง
19.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 4.53 ลดลง
20.การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส 4.43 ลดลง
21.ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ 4.43 ลดลง
22.ราคาสินค้า 4.38 ลดลง
23.การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล 4.36 ลดลง
24.การแก้ปัญหาการว่างงาน 4.29 ลดลง
25.การแก้ปัญหาความยากจน 4.28 ลดลง

3. นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือน เม.ย. 2567

นักการเมืองฝ่ายรัฐบาล คือ 1.เศรษฐา ทวีสิน 46.19% 2.อนุทิน ชาญวีรกูล 31.46% และ 3.ปานปรีย์ พหิทธานุกร 22.35% 
ส่วนนักการเมืองฝ่ายค้าน คือ 1.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 53.51% 2.ศิริกัญญา ตันสกุล 29.65% และศุภณัฐ มีนชัยนันท์ 16.84%

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net