Skip to main content
sharethis

“สยามเทคโนโพล” สำรวจ 1,330 คน พบส่วนใหญ่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เหตุช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ขอรัฐบาล-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หามาตรการช่วยเหลือประชาชน เน้น 3 ด่วนกลไกลสำคัญ สภาพแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล

4 พ.ค. 2567 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ อาจารย์วงศกร อยู่มาก หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ ดร.ธนเสฏฐ์ อัคคัญญ์ภูดิส อาจารย์ประจำสำนักวิจัยสยามเทคโนโพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ประชาชนสนใจโซลาร์เซลล์” ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 18 เม.ย. – 2 พ.ค. 2567 จากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,330 หน่วยตัวอย่าง ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.98 สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต ในขณะที่ ร้อยละ 26.02 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.77 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 16.09 ระบุว่า สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาด และร้อยละ 7.14 ระบุว่าสนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่กลุ่มที่ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต ร้อยละ 46.39 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย รองลงมา ร้อยละ 32.78 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ร้อยละ 7.90 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากความแข็งแรงของหลังคารับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้ ร้อยละ 7.37 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีไม่เพียงพอ และร้อยละ 5.56 ระบุว่า ไม่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเนื่องจากเรื่องการขออนุญาตกับทางการไฟฟ้า

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเกี่ยวกับประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.05 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโมโนคริสตัลไล (ราคาสูง คุณภาพสูง) รองลงมา ร้อยละ 31.65 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโพลีคริสตัลไลน์ (ราคาปานกลาง คุณภาพดี) และร้อยละ 27.30 ระบุว่า ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ แผงโซลาร์เซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (ราคาถูก คุณภาพพอใช้)

ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 บาท ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกลุ่มผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตเกี่ยวกับระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 58.20 ระบุว่า ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบไฮบริด (ผสมระหว่างระบบ Off Grid และ On Grid  คือ มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าและแบตเตอรี่) รองลงมา ร้อยละ 25.71 ระบุว่า ระบบของแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบออนกริด (ใช้ไฟกลางวันใช้ไฟร่วมกับการไฟฟ้า) และร้อยละ 16.09 ระบุว่า ระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่สนใจติดตั้ง คือ ระบบออฟกริด(ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า มีแบตเตอรี่สำรองไฟเวลากลางคืน ใช้ในสวน ไร่นา ดอยสูง)

สำหรับความเห็นของ อาจารย์วงศกร อยู่มาก หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้ความเห็นเพิ่มเติมในกรณีนี้ว่า ปัจจุบันการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากราคาที่ถูกลง เมื่อเทียบกับราคาในอดีต ประกอบกับ ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น และสภาวะสงครามในขณะนี้ แผงโซลาร์เซลล์มีการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด ในสภาวะสังคมที่มีค่าครองชีพสูง ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเมื่อเทียบกับบ้านที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว  แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ในระยะยาวในเรื่องของอายุการใช้งาน การดูแลรักษา และความคุ้มค่าในระยะยาว


ขณะที่ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า จากผลโพลของสยามเทคโนโพลนี้ชี้ให้เห็นว่า ความเดือดร้อนค่าครองชีพและเหตุผลจำเป็นของประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ประชาชนสนใจการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ควรมีโปรโมชั่นพิเศษและมาตรการช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับครัวเรือนของประชาชนผู้สนใจโดยเน้นไปที่ความยั่งยืนของ 3 เร่งของกลไกสำคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อม (Environment) สังคม (Society) และธรรมาภิบาล (Government) ที่เป็นองค์ประกอบของ ESG เร่งขับเคลื่อนผลกระทบที่ดีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้เสียที่เปราะบางกลุ่มหนึ่งในหลายกลุ่ม นั่นคือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งภาคครัวเรือนและการเกษตร

“ผลที่จะตามมาคือ สภาพแวดล้อมจะดีขึ้นด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดก๊าซเรือนกระจกของชั้นบรรยากาศโลก ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน (Global Warming) และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได้ และส่วนของสังคมที่ช่วยเยียวยาประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่เดือดร้อนจากโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า และการกำกับกิจการไฟฟ้าที่ดีมุ่งสู่การตอบสนองความต้องการความสนใจของประชาชน ด้วยสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) และความมั่นคงยั่งยืน (Sustainability) ในการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกิจการไฟฟ้าของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง” ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net