Skip to main content
sharethis

สปสช. จับมือ ธ.ก.ส.- สปร. MOU “โครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ รุ่น 2” ปั้นผู้นำด้านสุขภาพรุ่นใหม่สานต่อ สานต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยให้เข้มแข็ง  

 

20 พ.ค.2567 ทีมสื่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  รายงานต่อสื่อมวลชนว่า สปสช. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ รุ่น 2 พ.ศ. 2567 โดยมี นพ.จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ กฤษ โอสถาเลิศ ผู้แทน สปร. เป็นผู้ร่วมลงนาม ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี  

นพ.จเด็จ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ (UC Leadership Training Project) ครั้งนี้ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ของระบบสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งด้านนโยบายการจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และดำเนินงาน เพื่อให้ผู้นำสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และด้านการส่งเสริมความคิดริเริ่มและนวัตกรรมที่นำมาใช้แก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความทันสมัยและตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมในระบบ เพื่อให้ผู้นำทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"สปสช. จะให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมั่นว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ และจะช่วยเสริมสร้างผู้นำที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพในอนาคต" เลขาธิการ สปสช. กล่าวง

วราภรณ์  สุวรรณเวลา รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบหลักประกันสุขภาพที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การบรรลุเป้าหมายนี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพของผู้นำด้านนี้อย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษาพบว่าผู้นำในด้านหลักประกันสุขภาพต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ รวมทั้งต้องมีทักษะการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปสู่การหารือและวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานของทั้งสามองค์กร โดยการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกิจกรรมกลุ่ม ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในด้านต่างๆ ของการเป็นผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ

ไพศาล กล่าวว่า ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร นอกจากบริการด้านเงินทุนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับลูกค้าในหลายมิติรวมถึงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยซึ่งมีลูกค้า ธ.ก.ส. รวมอยู่ด้วยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ ธ.ก.ส. และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ รุ่น 2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะให้แก่บุคลากรที่ทำงานด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำในปัจจุบัน มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนงาน ตลอดจนเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่กลุ่มเป้าหมายของ ธ.ก.ส.

"การมี สปสช. สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ และ ธ.ก.ส. สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงิน หากพี่น้องประชาชนมีภูมิคุ้มกันทั้งสองด้านนี้ดี ย่อมส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น" ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net