พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกและสัมมนาทางวิชาการ

Activity Date: 
Fri, 2017-05-19 08:30

พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกและสัมมนาทางวิชาการ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๐๒ (ห้องงานกิจการนิสิต) และ ห้องออดิทอเรียมส์ (Auditoriums) อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      - ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.      - กล่าวรายงาน โดย  รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๐๙.๑๐– ๐๙.๒๐ น.       - พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย  ๑. นายวัส  ติงสมิตร   ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น.      - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - เยี่ยมชมกิจการ นิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก

การสัมมนาวิชาการ ณ ห้องออดิทอเรียมส์ (Auditoriums) ชั้น ๔ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ น.      - กล่าวต้อนรับ ดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐.๒๐ - ๑๐.๕๐ น.      - ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการทำงานเชื่อมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”  โดย  นายวัส  ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๐.๕๐ – ๑๑.๕๐ น.      - อภิปรายเรื่อง “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับ
  ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”

                                        ๑. ดร.สมนึก จงมีวศิน              นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก

                                        ๒. นายชาติชาย เหลืองเจริญ       ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้

                                        ๓. นายรังสรรค์ สมบูรณ์            ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านบางละมุง

                                        ๔. นายพลิศร โนจา                 ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และ เด็กถูกล่วงละเมิด

                                        ๕. ผศ.ดร. โอฬาร  ถิ่นบางเตียว   รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

                              ดำเนินรายการโดย  นางเตือนใจ ดีเทศน์   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๑.๕๐ - ๑๒.๐๐ น.      - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      - รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หมายเหตุ        กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม