สัมมนาระดมสมอง “ร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ....... : ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง "

Event Date: 
Friday, 15 February, 2019 - 09:00

สัมมนาระดมสมอง “ร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ....... : ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง " จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ถ.รามคำแหง39 กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.          กล่าวต้อนรับ และดำเนินการอภิปราย

                                    โดย รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร          

                                    นักวิชาการเกียรติคุณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ร่วมอภิปราย  โดย

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย

คุณเกษม ผลจันทร์ นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร   นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว

12.00 น.                       สรุปและปิดการสัมมนา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์