นิด้ารับสมัครเลขานุการและผู้ประสานงานทั่วไป

กลุ่มงานงานประชุมและสัมมนาสากล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลา ๒ เดือน) ตำแหน่งเลขานุการ จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง
ผู้ประสานงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://202.44.72.18/personel/home/images/stories/recruitment/13-01-55.pdf

Contact: 
nida_gcss@hotmail.com

Classifieds

...