“ส่งออก” ผนึกกำลัง 8 องค์กรพันธมิตร

มุ่งพัฒนา Thaitrade.com สู่ B2B E-Marketplace ระดับ World class

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังกับ 8 องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เร่งบุกขยาย และจัดกิจกรรมเชิงรุก ภายใต้โครงการ Thaitrade.com ที่นำเทคโนโลยีสารทนเทศที่นิยมใช้กันแพร่หลายในตลาดสากลมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าการให้บริการของกรมฯ Thaitrade.com จะทำให้ผู้ประกอบการไทย สามารถเข้าถึงผู้ซื้อในต่างประเทศที่กระจายอยู่ในภูมิภาคๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนต่ำลง Thaitrade.com เป็นการเพิ่มอำนาจการแข่งขันของสินค้าไทย และวางรากฐานสู่การเป็นผู้นำในตลาดซื้อขายอิเลคทรอนิกส์ของภูมิภาค และระดับโลก โดยกรมฯ ได้จัดให้มีการลงนามกับพันธมิตรกับ B2B E-Marketplace ระดับ World Class เช่น Alibaba.com และองค์กรผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูงในต่างประเทศ เป็นกลุ่มสินค้านำร่อง การผนึกกำลังนี้จะทำให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละองค์กร ให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดสินค้าไทย

การลงนามผนึกกำลังร่วมเป็นพันธมิตร มีขึ้นระหว่าง กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ Alibaba.com เว็บไซต์ World class B2B E-Marketplace และ 7 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ ไทย จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), บริษัทพันธวณิช , สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย, สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ Design Pavilion Trend หน้าอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันพัฒนา และทำให้ Thaitrade.com ก้าวไปสู่การเป็น Thailand B2B E-Marketplace ระดับ World class

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้โครงการตลาดกลางซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์Thaitrade.com มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การเจรจาธุรกิจและซื้อ-ขายอย่างจริง จังแล้ว โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเจรจาธุรกิจออนไลน์ไว้ครบถ้วน พร้อมแผนงานจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจทั้ง online และ off line อย่างต่อเนื่อง โดยมีความพร้อมที่จะรองรับการขยายฐานสมาชิกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งในปี 2555 นี้กรมฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนสมาชิกผู้ขายอีกไม่น้อยกว่า 4,000 รายและจำนวนผู้ซื้ออีก 10,000 ราย

“การลงนาม MOU ครั้งนี้ กรมฯ มุ่งเน้นความร่วมมือในการขยายฐานและเครือข่ายธุรกิจ โดยระยะแรกนี้ จะเน้นกลุ่มสินค้าที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง และการประชาสัมพันธ์ Thaitrade.com ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในต่างประเทศ พร้อมกับเชิญชวนผู้ซื้อในตลาดเป้าหมายให้เข้ามาพบปะเจรจาซื้อ-ขาย ทั้งที่เป็นกิจกรรม online และ offline โครงการตลาดกลางซื้อขายอิเลคทรอนิกส์นี้ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขาย และสร้างความสะดวกให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกที่จะเข้ามา sourcing สินค้าและบริการ ของไทย ผ่าน Thailand B2B E-Marketplace”

“ หลังการลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตร ก็จะมีการหารือถึงกิจกรรม ที่จะทำร่วมกัน เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ทำให้ Thaitrade.com เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จะแลกเปลี่ยน link บนหน้าเว็บไซต์หลักระหว่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมของแต่ละเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลของพันธมิตรทั้งหมดได้ในพร้อมกันไปด้วย ซึ่งก็จะเป็นการเปิดตัว Thaitrade.com และองค์กรพันธมิตรทั้ง 8 องค์กร ที่ผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ จะร่วมกันจัดกิจกรรม Business Matching ทั้ง online และ off line ทั้งที่เป็นสินค้าทั่วไป และที่เป็นเฉพาะกลุ่มสินค้าด้วย”

การเป็นพันธมิตร กับ Alibaba.com จะทำให้มีการแลกเปลี่ยน Link ระหว่างกัน Alibaba.com ยังมอบพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ Thaitrade.comในหน้า Thailand Channel และคัดเลือกสมาชิกผู้ขายของ Thaitrade.com ที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching กับผู้ซื้อในต่างประเทศที่ Alibaba จัด รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านข้อมูล และองค์ความรู้ โดยจัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการค้าออนไลน์ให้แก่สมาชิก Thaitrade.com ในกิจกรรมต่างๆ ของกรมฯ

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมจะให้การสนับสนุนเฉพาะ แก่สมาชิก Thaitrade.com ด้านบริการขนส่ง และกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศสำหรับสมาชิก รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดสรรบริการขนส่งระหว่างประเทศในอัตราพิเศษ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมบริการให้คำปรึกษา และเสนอบริการทางการเงินเพื่อธุรกิจการค้าต่างประเทศแบบครบวงจรที่เหมาะสม กับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ การให้บริการด้านการเงินและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ พร้อมสิทธิประโยชน์ในการรับบริการด้านการเงินในอัตราพิเศษสำหรับสมาชิก Thaitrade.com รวมไปถึงสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ เอกสาร วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของธนาคาร

บริษัทพันธวณิช Local B2B E-marketplace ของไทยที่มีการบริหารงานที่เป็นระบบ

ทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจ E-Commerce นานกว่า 10 ปี และมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายออกไปในหลายประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเชีย และตุรกี จะเข้ามาให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับความต้องการ ของผู้ซื้อผู้ขายจาก Thaitrade.com บน Pantavanij.com รวมทั้งแพร่กระจายข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการของผู้ซื้อรายใหญ่ของไทย ต่อไปยังสมาชิกของ Thaitrade.com

ในส่วนของ สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย, สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกชั้นนำของไทยที่มีมาตรฐานการผลิตระดับสากล เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง มีความชำนาญในการผลิต และมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าไปในต่างประเทศ ได้เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อให้การสนับสนุนและร่วมเป็นแรงสำคัญในการผลัก ดัน Thaitrade.com ให้ก้าวสู่ Thailand B2B E-Marketplace ระดับ World class ความร่วมมือที่สำคัญคือ เชิญชวนและคัดกรองสมาชิกของสมาคมและสมาพันธ์ ที่มีประสบการณ์สูง และมีความพร้อมในการผลิตเพื่อส่งออก เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ Thaitrade.com และ พันธมิตรทั้งหมด มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่ จะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ และกระจายข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com สนับสนุนข้อมูลข่าวสารความต้องการซื้อและขาย รวมทั้งนำประสบการณ์ และจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาแบ่งปัน และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางซื้อขายภายใต้ Thaitrade.com

โครงการ Thaitrade.com ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยได้รับการคัดสรรเข้าเป็นสมาชิกจำนวน 3,201 ราย ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า 42 ประเภท จำนวนสินค้า 64,498 รายการ มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวน 447,703 ราย จากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน กลุ่มประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น จากผู้เข้าเยี่ยมชมเหล่านั้นได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อแล้ว 10,166 ราย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน inquiries ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายจำนวนมาก

การลงนามเป็นพันธมิตรระหว่างกรมส่งเสริมการส่งออก กับ 8 องค์กรพันธมิตรในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดการพบกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและขยายตลาดสินค้าไทยไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก อย่างทั่วถึง ด้วยจำนวนสมาชิกผู้ขายที่ผ่านการเลือกสรร และแนะนำจากสมาพันธ์และสมาคมต่างๆ และการกลั่นกรอง เชิญชวนผู้ซื้อต่างชาติของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ให้มาลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อที่มีคุณภาพ ทำให้ Thaitrade.com เป็น B2B E-Marketplace ที่มีความน่าเชื่อถือ thaitrade.com จึงเป็นอีกช่องทางการค้าทางเลือกที่พร้อมจะช่วยผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ ตลาดโลก

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้หลายช่องทาง อาทิ การสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitrade.com , e- mail: ecommerce@ditp.go.th ,ecommerce.dep@gmail.com และ www.facebook.com/ThaitradeDotCom หรือ สมัครด้วยตนเองที่บูธ Thaitrade.com ภายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่กรมฯ จัดขึ้น ทั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใดๆ ทั้งสิ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ DEP Call Center 1169 โทรสาร 02 547 5683-4

Contact: 
02 547 5683-4

Classifieds