ประชุมสามัญประจำปี สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ SEAPAVAA ครั้งที่ ๑๗

งานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปาซิฟิก ครั้งที่ ๑๗  (SEAPAVAA)

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม คุณโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เปิดงานสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปาซิฟิก ครั้งที่ ๑๗  (SEAPAVAA) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อเรื่อง การให้ความหมายใหม่ของหอจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในยุคดิจิทัล

เพื่อให้สมาชิกคณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิก บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์จากประเทศสมาชิกและผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ผ่านการนำเสนอรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการรับชมภาพยนตร์ที่สำคัญของหอภาพยนตร์และหอจดหมายเหตุโสตทัศน์ของประเทศสมาชิก ในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกโสตทัศน์ในภูมิภาคนี้ร่วมกัน

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และโรงแรมเอเชียกรุงเทพ

Contact: 
http://www.fapot.org/th/news_detail.php?id=45

Classifieds