กสม. ชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิฯ ประจำปี 62 ตั้งแต่วันนี้ - 16 ก.ย.62

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า วันนี้ 1 ส.ค.2562 โสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 247 (5) ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 (2) ในการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา โดย กสม. ได้เห็นถึงบทบาทอันสำคัญยิ่งของบุคคลและองค์กรที่ทำงานเพื่อพิทักษ์และพัฒนาสิทธิมนุษยชนให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะผู้ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อบุคคลทุกคนในสังคมและหรือประเทศชาติโดยรวม จึงได้จัดทำ “โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อมอบรางวัลยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรเหล่านี้ให้สังคมได้รับรู้ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่อุทิศตนเอง และเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลและองค์กรอื่นในสังคม เพื่อจะได้เกิดจิตสำนึก ความตระหนัก และร่วมมือกันรณรงค์ให้เกิดกระแสสังคมในการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง อันส่งผลให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยลดน้อยลงได้

“ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อบุคคลและองค์กรมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 2) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 3) สิทธิเด็ก 4) การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ 5) การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล 6) การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย และ 7) สิทธิคนพิการ หรือ สิทธิผู้สูงวัย โดยรางวัลแต่ละด้านสามารถเสนอชื่อได้ทั้งบุคคล โดยไม่จำกัดเพศ และองค์กรได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน” โสพล กล่าว

ทั้งนี้ บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 7 ด้าน จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อบุคคลและองค์กรได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ ส่งทางอีเมล chamaree@nhrc.or.thดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nhrc.or.th  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2141 3930, 0 2141 3931

               

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai