ใบแถลงข่าวอุทธรณ์คำสั่งห้ามการขายหรือจ่ายแจก และให้ยึดสิ่งพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

 

 

 

 

ใบแถลงข่าว

อุทธรณ์คำสั่งห้ามการขายหรือจ่ายแจก และให้ยึดสิ่งพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

            ตามที่เจ้าพนักงานการพิมพ์กรุงเทพมหานคร  ได้มีหนังสือ ที่ ตช. 0028.143/1922  แจ้งห้ามขายหรือจ่ายแจก และให้ยึดวารสาร "ฟ้าเดียวกัน"  ฉบับสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย   เนื่องจากได้ลงโฆษณาข้อความอันอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484

ข้าพเจ้าในฐานะบรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เพราะในการออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งไม่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงหลักฐานของตนอย่างเพียงพอว่ามีข้อความใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งได้รับข้อมูล ความคิดเห็นอย่างครบถ้วนก่อนการวินิจฉัยออกคำสั่ง  ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากคำสั่งทางปกครอง  ไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ข้อเท็จจริงตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้

2. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าพ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 เป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 ในมาตรา 39 ที่ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ดังนั้นการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้ และข้าพเจ้าจะดำเนินการฟ้องต่อศาลปกครองต่อไปถ้าหากว่าคำอุทธรณ์ของข้าพเจ้าไม่เป็นผล

3. เพื่อยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการแสดงความคิดเห็นทางข้าพเจ้าได้พิมพ์ซ้ำวารสาร "ฟ้าเดียวกัน"  ฉบับสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย เนื่องจากปัจจุบันวารสารเล่มดังกล่าวได้รับความสนใจจากสาธารณชนและจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว

 

 

นายธนาพล  อิ๋วสกุล

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาวารสารฟ้าเดียวกัน

31 มีนาคม 2549

101 ปีแห่งชาตกาลกุหลาบ สายประดิษฐ์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์