Skip to main content
sharethis

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก ส่งสาส์นถึงพี่น้องประชาชน ร่วมกัน ไม่เลือกพรรคการเมืองน้ำเน่า และเลิกหวังลมๆ แล้งๆ ถึงอัศวินขี่ม้าขาว และทิ้งท้ายว่า การปฏิรูปสังคมการเมืองจะเป็นไปไม่ได้ถ้าภาคประชาชนไม่สามัคคีรวมตัวกัน พยายามจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาและมีทิศทางมุ่งหน้าไปสู่การสร้างรัฐสวัสดิการและการปฏิรูปการเมืองจากภาคประชาชนเบื้องล่าง


ทั้งนี้ สืบเนื่องมาหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมาที่พิสูจนชัดแล้วว่าชนชั้นปกครองมิได้มีความจริงใจในการปฏิรูปการเมือง และไมได้กระทำการใดๆ ที่ส่งเสริมหรือเสริมสร้างประชาธิปไตย อีกทั้งการเลือกตั้งที่จะมาถึงก็เต็มไปด้วยพรรคการเมืองของชนชั้นปกครองน้ำเน่า ซึ่งไม่เคยต่อสู้คัดค้านการกระทำของคณะรัฐประหาร บางพรรคยังสนับสนุนเนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการขจัดคู่แข่ง


ไม่เพียงเท่านั้น ยังไม่มีพรรคการเมืองใดที่สนับสนุนการเมืองถาคประชาชนที่สร้างจากเบื้องล่าง เช่น การจัดตั้งสหภาพแรงงาน ฯลฯ ไม่มีพรรคใดสนับสนุนเรื่องรัฐสวัสดิการอย่างจริงจังด้วยการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า และไม่มีพรรคการเมืองใดออกมาคัดค้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่เร่งผลักดันกฎหมายสำคัญที่ส่งผลกระทบกับประชาชน ให้ออกมาให้ทันการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธ.ค. 50


พรรคแนวร่วมภาคประชาชน จึงส่งสาสน์ไปถึงพี่น้องภาคประชาชนในทุกส่วนของสังคมให้เล็งเห็นถึงความเป็นจริงข้อนี้ ร่วมกันไม่เลือกพรรคการเมืองน้ำเน่าใดๆ หรือการกาช่องไม่เลือกใครในการเลือกตั้งครั้งนี้ และเลิกหวังลมๆ แล้งๆ กับอัศวินม้าขาว เพราะพรรคการเมืองเหล่านี้จะไม่มีทางที่จะปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจังให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้แน่ ทั้งนี้ การปฏิรูปสังคมการเมืองจะเป็นไปไม่ได้ถ้าภาคประชาชนไม่สามัคคีรวมตัวกัน และพยายามจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา มีทิศทางมุ่งหน้าไปสู่การสร้างรัฐสวัสดิการและการปฏิรูปการเมืองจากภาคประชาชนเบื้องล่าง


 


000


จดหมายเปิดผนึก
ถึงภาคประชาชนว่าด้วยการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550


นับแต่การรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมาจนกระทั่งการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้ กาลเวลาได้เป็นบทพิสูจน์ที่ค่อนข้างชัดเจนถึงความจริงใจในการปฏิรูปการเมืองของชนชั้นปกครองว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ที่ผ่านมาฝ่ายรัฐบาลที่มาจากปลายกระบอกปืนไม่ได้มีการกระทำใดๆ ที่ส่งเสริมหรือเสริมสร้างประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อย มีแค่ความพยายามที่จะขัดขวางและกำจัดศัตรูคู่แข่งทางการเมืองตลอดเวลา กระทำการที่เป็นการขัดขวางและละเมิดสิทธิของประชาชนในการทำกิจกรรมทางการเมือง เช่นการคงกฏอัยการศึกในต่างจังหวัดหลายแห่ง ไม่ให้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในช่วงเวลาปกติและเวลาที่ทำประชามติรัฐธรรมนูญ ทั้งพยายามผลักดันกฎหมาย พ.ร.บ.ความมั่นคงอันเป็นเผด็จการออกมาใช้ การกระทำเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการพิสูจน์ความไม่เป็นประชาธิปไตยของชนชั้นปกครองปัจจุบัน


แต่การเลือกตั้งที่จะเข้ามาถึงนี้ ก็เต็มไปด้วยพรรคการเมืองของชนชั้นปกครองน้ำเน่ามากมาย พรรคต่างๆ เหล่านี้ส่วนมากไม่เคยออกมาต่อสู้คัดค้านการรัฐประหารและการกระทำของคณะรัฐประหารนี้นับแต่ยึดอำนาจเลยแม้แต่น้อย หนำซ้ำบางพรรคยังสนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้นอีกเนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการขจัดคู่แข่งของตนเพื่อหนทางการก้าวไปสู่อำนาจรัฐของพรรคพวกตนที่สะดวกโยธินมากขึ้น อีกทั้งพรรคต่างๆ เหล่านี้ ไม่มีพรรคไหนเลยที่มีนโยบายที่สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนที่สร้างจากเบื้องล่าง การจัดตั้งสหภาพแรงงาน การรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมโดยอิสระ ฯลฯ อันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศไทยยังอ่อนแออยู่มาก และก็ไม่มีพรรคใดเลยที่สนับสนุนการสร้างรัฐสวัสดิการอย่างจริงจังด้วยการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าจากคนรวย นี่ก็เป็นบทพิสูจน์เช่นกันถึงความไม่ได้จริงใจในการจะผลักดันการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนอย่างแท้จริงของพรรคการเมืองน้ำเน่าเหล่านี้


นอกจากนี้ กรณี สนช. ที่พยายามจะเร่งรีบออกกฎหมายสำคัญที่ส่งผลกับประชาชนอีกเป็นจำนวนมากให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธ.ค.50 เช่น ร่างกฎหมายป่าชุมชน ร่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ร่างกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ร่างกฎหมายว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยออกนอกระบบหลายฉบับ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นกฎหมายที่มุ่งควบคุมลิดรอดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยระบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างกฎหมายการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ที่มอบอำนาจให้กับทหารที่เป็นองค์กรก่อรัฐประหารอย่างมาก ซึ่งเราต้องต่อสู้คัดค้านจนถึงที่สุด ก็ไม่มีพรรคการเมืองใดออกมาคัดค้านการกระทำของ สนช. เพื่อจะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน


ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ พรรคแนวร่วมภาคประชาชนขอส่งสาสน์ไปถึงพี่น้องภาคประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมให้เล็งเห็นถึงความเป็นจริงข้อนี้ ร่วมกันไม่เลือกพรรคการเมืองน้ำเน่าใดๆ ( X กาช่องไม่เลือกใคร ) ในการเลือกตั้งครั้งนี้ และเลิกหวังลมๆ แล้งๆ กับอัศวินม้าขาว เพราะพรรคการเมืองเหล่านี้จะไม่มีทางที่จะทำการปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจังให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้แน่ ไม่มีทางที่จะสร้างสรรค์สังคมที่เป็นรัฐสวัสดิการและมีการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าเพื่อกระจายรายได้ของคนร่ำรวยมาสู่ประชาชนคนยากจนเป็นแน่ เพราะธาตุแท้นั้นล้วนแต่เหมือนกัน คือการเป็นพรรคของชนชั้นนายทุนที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งกับความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนคนยากจนยิ่งนัก การปฏิรูปสังคมการเมืองจะเป็นไปไม่ได้ถ้าภาคประชาชนไม่สามัคคีรวมตัวกัน และพยายามจัดตั้งพรรคการเมืองของพวกเราขึ้นมาและมีทิศทางในการมุ่งหน้าไปสู่การสร้างรัฐสวัสดิการและการปฏิรูปการเมืองจากภาคประชาชนเบื้องล่างเช่นเดียวกัน ซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นเวลาดีแล้วที่เราจะต้องมาร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งนี้ให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมา


           


จะลงมือทำกันวันนี้ หรือฝันให้เบื้องบนประทานมาให้? อนาคตอยู่ในมือพวกเรา!


พรรคแนวร่วมภาคประชาชน
15 ธันวาคม 50


 


อ่านประกอบ :


(1) คอลัมน์ "ปีกซ้ายพฤษภาฯ" : 12 เหตุผลที่ต้องเลือกเบอร์ 12 (และอย่าลืมเบอร์ ส.ส.เขตของ พปช.)


(3) ครป.ชวนคิด "เลือกความขมขื่นในอดีต" หรือจะ "เลือกอนาคตที่สดใส"


 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net