Skip to main content
sharethis

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็นชาวกรุงเทพฯ ประเมินผลงาน 2 ปี ผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 69.4 ระบุยังไม่เห็นผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 2 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ประเมินผลงาน 2 ปี ผู้ว่าฯ กทม.ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป  ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จำนวนทั้งสิ้น 1,435  คน เมื่อวันที่ 13-16 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่า

คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ 5.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อตอนที่ ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน 0.03 คะแนน

โดยพึงพอใจผลงานด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมากที่สุด (5.84 คะแนน) แต่พึงพอใจผลงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด (4.93 คะแนน)

สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้คะแนน 5.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจในช่วงที่ทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน 0.07 คะแนน โดยได้คะแนนด้านความซื่อสัตย์โปร่งใสมากที่สุด (6.19 คะแนน) แต่ได้คะแนนด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด (5.44 คะแนน)

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ พบว่า

มีผู้ที่เห็นว่าผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ มีผลงานเด่นชัดน่าประทับใจ ร้อยละ 30.6 (ซึ่งลดลงจากผลสำรวจช่วงครบ 1 ปี

6 เดือน ร้อยละ 5.0) โดยในจำนวนนี้ระบุว่าผลงานที่เด่นชัดมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของกรุงเทพฯ ทั้ง ทางเท้า ถนน และแม่น้ำลำคลอง (ร้อยละ 17.3) รองลงมา คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม (ร้อยละ 16.6)  การปรับปรุงสภาพถนน ทางเท้า  และสะพานข้ามแยกต่างๆ ทั่ว กทม. (ร้อยละ 15.0) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เช่น การสร้างสวนสาธารณะ (ร้อยละ 12.4) และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น รถประจำทาง  รถไฟฟ้า BTS รถด่วน BRT (ร้อยละ   9.1)  อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.4 ยังเห็นว่าผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ

ส่วนความคิดเห็นต่อประเด็นการดำเนินงานของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ที่มุ่งหวังให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 65.3 เห็นว่าตนเองยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมือนเดิม มีเพียงร้อยละ 21.5 ที่เห็นว่าดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 13.2 เห็นว่าแย่ลง                

ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อทำงานครบ 2 ปี  พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 5.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.03 คะแนน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงานในแต่ละด้าน พบว่า ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคะแนนต่ำที่สุด

ด้าน

ครบ 1 ปี 6 เดือน

(คะแนน)

ครบ 2 ปี

(คะแนน)

เพิ่มขึ้น/ ลดลง

(คะแนน)

1. สุขภาพและการป้องกันโรคระบาด

5.78

5.84

+0.06

2. การศึกษาและคุณภาพชีวิต

5.69

5.64

-0.05

3. สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมือง

5.40

5.49

+0.09

4. เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

5.18

5.21

+0.03

5. การจราจรและระบบขนส่งมวลชน     

4.96

5.02

+0.06

6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.99

4.93

-0.06

เฉลี่ยรวม

5.33

5.36

+0.03

2. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร  เมื่อทำงานครบ 2 ปี 

พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ทำงานครบ 1 ปี 6 เดือน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.07 คะแนน ซึ่งเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ในแต่ละด้านพบว่า ด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส มีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความฉับไวในการแก้ปัญหา มีคะแนนต่ำที่สุด

 

ครบ 1 ปี 6 เดือน

 (คะแนน)

ครบ 2 ปี

(คะแนน)

เพิ่มขึ้น / ลดลง

(คะแนน)

1. ความซื่อสัตย์โปร่งใส

6.27

6.19

-0.08

2. ความขยันทุ่มเทในการทำงาน

5.99

5.97

-0.02

3. การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

5.69

5.60

-0.09

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่

5.67

5.57

-0.10

5. การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม

5.67

5.55

-0.12

6. ความฉับไวในการแก้ปัญหา

5.43

5.44

+0.01

เฉลี่ยรวม

5.79

5.72

-0.07

หมายเหตุ  การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดน่าประทับใจ ในช่วง 2 ปี  ที่ผ่านมา ของผู้ว่าฯ

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร 

 

ครบ 1 ปี 6 เดือน

(ร้อยละ)

ครบ 2 ปี

 (ร้อยละ)

- เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ  

35.6

30.6

- เห็นว่ายังไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ

64.4

69.4

โดยผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจในช่วง 2 ปี 5 อันดับแรก (จากผู้ตอบที่เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ) ได้แก่

     (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง)

 - ความสะอาดของกรุงเทพฯ ทั้ง ทางเท้า ถนน และแม่น้ำลำคลอง                           ร้อยละ 17.3

- การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม                              ร้อยละ 16.6

- การปรับปรุงสภาพถนน ทางเท้า  และสะพานข้ามแยกต่างๆ ทั่ว กทม.                      ร้อยละ 15.0

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เช่น การสร้างสวนสาธารณะ                      ร้อยละ 12.4

- การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น รถประจำทาง  รถไฟฟ้า BTS รถด่วน BRT              ร้อยละ   9.1

 

4. ความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่าระยะเวลา 2 ปี ของการดำเนินงานในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร ที่มุ่งหวังให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือไม่

 

ครบ 1 ปี 6 เดือน

(ร้อยละ)

ครบ 2 ปี

 (ร้อยละ)

-ดีขึ้น            

20.2

21.5

-เหมือนเดิม

67.3

65.3

-แย่ลง

12.5

13.2

5. หากเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้ พบว่า 

-ดีกว่าที่คาดหวังไว้      ร้อยละ  8.5

-พอๆ กับที่คาดหวังไว้   ร้อยละ  41.8

-แย่กว่าที่คาดหวังไว้     ร้อยละ  13.6

-ไม่ได้คาดหวังไว้        ร้อยละ  36.1

หมายเหตุ  การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net