กรรมการสิทธิฟังความเห็น เตรียมเสนอรัฐบาล แก้ปัญหามาบตาพุด

8 เม.ย.54 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่ารายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อกรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก” ที่กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กสม.เมื่อวันที่ 6 ก.ย.53 ขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และขอให้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด จ.ระยอง นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวภายหลังการรับฟังความเห็นว่า การจัดเวทีดังกล่าวทำให้เครือข่ายสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ภาคราชการ นักวิชาการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา โดยในเวทีรับฟังความคิดเห็นได้มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานการศึกษา เช่น รัฐต้องทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรื่องกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและกระบวนการจัดทำประกาศ ควรให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ทำหน้าที่กำหนด เพราะมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ขัดกัน รวมทั้งรัฐต้องปรับปรุงระบบ กลไก และกระบวนการทำ EIA / HIA และกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และการชดเชยเยียวยา โดยให้รัฐยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 11 ก.พ.54 ที่รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่ได้มีการพิจารณาผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมของพื้นที่มาบตาพุดว่ายังสามารถรับโรงงานอุตสาหกรรมได้อีก และรายงานต่อสาธารณะภายใน 6 เดือน นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดและดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ของตนเอง โดยเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตัดสินใจ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม ให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐบาล และยื่นเรื่องเสนอศาลปกครองตามกลไกหากรัฐบาล ไม่เคารพและปกป้องสิทธิประชาชนตามพันธะสัญญา และเร่งนำเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (RIA) มาใช้ ในการตรวจสอบการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารด้วย และให้จัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2550 โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กสม.ก็จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้ มาปรับเข้ากับร่างรายงานแล้วเสนอต่อ กสม.เพื่อพิจารณาต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท