เสวนา 'ความจริงในม่านฝุ่น': การพัฒนาทางเลือกกระแสหลัก