Skip to main content
sharethis

ทีมข่าวการเมืองสำรวจระยะเวลาการตั้งรัฐบาล 5 ชุดย้อนหลังนับแต่รัฐประหาร 19 ก.ย. 49 ถึงปัจจุบัน จากรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์ - สมัคร สุนทรเวช - สมชาย วงศ์สวัสดิ์ - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ถึงยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐบาล ที่มา ระยะเวลา พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ แต่งตั้งโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) หลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 19 ก.ย. 2549 รัฐประหารโดย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 1 ต.ค. 2549 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน ประธาน คมช. เป็นผู้อ่านประกาศพระบรมราชโองการ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รอรับพระบรมราชโองการที่ทำเนียบรัฐบาล 9 ต.ค. 2549 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ใช้เวลาตั้งรัฐบาล 21 วัน สมัคร สุนทรเวช การเลือกตั้งทั่วไป 23 ธ.ค. 2550 23 ธ.ค. 2550 พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งทั่วไป 28 ม.ค. 2551 ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ผลลงมติ นายสมัคร สุนทรเวช พรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง 310 เสียง ส่วนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 163 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ลาป่วย 1 เสียง 29 ม.ค. 2551 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี โดยยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้อ่านประกาศพระบรมราชโองการ นายสมัคร ทำพิธีรับพระบรมราชโองการที่ทำเนียบรัฐบาล 6 ก.พ. 2551 นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ใช้เวลาตั้งรัฐบาล 46 วัน สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ลงมติในสภา หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้นายสมัคร สุนทรเวช สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี เมื่อ 9 ก.ย. 2550 9 ก.ย. 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 ให้นายสมัคร สุนทรเวช สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี กรณีเป็นพิธีกรรายการทำอาหารทางโทรทัศน์ 17 ก.ย. 2551 ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ผลลงมติ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง 298 เสียง ส่วนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 163 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง 18 ก.ย. 2551 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้อ่านประกาศพระบรมราชโองการ นายสมชาย ทำพิธีรับพระบรมราชโองการที่บ้านพัก ย่านถนนแจ้งวัฒนะ (หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ทำเนียบรัฐบาลทำพิธีรับพระบรมราชโองการได้ เนื่องจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ 26 ส.ค. 50) 25 ก.ย. 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ใช้เวลาตั้งรัฐบาล 17 วัน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงมติในสภา หลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชน ทำให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี 2 ธ.ค. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย และมีมติ 9 ต่อ 0 ให้ยุบพรรคพลังประชาชน และตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค 5 ปี นอกจากนี้ยังมีมติยุบพรรคชาติไทย และมัชฌิมาธิปไตย พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค 5 ปี ผลจากคำตัดสินทำให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 15 ธ.ค. 2551 ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ผลลงมติ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง 235 เสียง ส่วนนายประชา พรหมนอก พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 198 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 17 ธ.ค. 2551 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้อ่านประกาศพระบรมราชโองการ นายอภิสิทธิ์ ทำพิธีรับพระบรมราชโองการที่อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ 22 ธ.ค. 2551 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ใช้เวลาตั้งรัฐบาล 21 วัน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล) การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค. 2554 3 ก.ค. 2554 พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งทั่วไป 5 ส.ค. 2554 ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ผลลงมติ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง 296 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 งดออกเสียง 197 เสียง ไม่มีการเสนอชื่อ ส.ส. อื่นชิงนายกรัฐมนตรี มี ส.ส.เข้าร่วมประชุม 497 คน (หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net