กรณี "ทัศนศึกษาล่องหน" ม.บูรพาสั่งไล่ออกอาจารย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว

หลังนิสิต ม.บูรพา ร้องเรียน "ทัศนศึกษาล่องหน" มีการปลอมลายมือชื่อเบิกงบ - แต่ไม่ได้จัดจริง - นิสิตไม่ได้ไป ล่าสุดทางสถาบันไล่อาจารย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลังสอบยาวนาน 7 เดือน ด้านนิสิต "บูรพาไม่เอาคนโกง" จะติดตามเรื่องนี้ต่อจนกว่าจะเห็นผล

ข่าวก่อนหน้านี้

นิสิตบูรพาร้องเรียน "ทัศนศึกษาล่องหน" เบิกจริง-แต่คนไม่ได้ไป

นิสิต ม.บูรพา แจมมิ่งวิ่งวันสถาปนามหาลัย แต่งคอสเพลย์-ชูป้าย รณรงค์ต้านคนโกง

หนังสือบันทึกข้อความของงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมเป็นเงิน 199,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

(บน และ ล่าง) เอกสารที่ถูกระบุว่า เป็นการแสดงรายการเบิกค่าใช้จ่ายค่าอาหารของนิสิต พร้อมมีการลงลายมือชื่อด้วย 85 คน โดยระบุว่าเป็นการ "ศึกษาดูงานนอกสถานที่" ระหว่างวันที่ 25-28 ต.ค. 55 โดยเบิกค่าอาหารหรือเบี้ยเลี้ยงรวม 61,200 บาท

อย่างไรก็ตาม มีจดหมายชี้แจงของประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตรุ่น 2 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 255 ระบุว่าไม่มีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ และลายมือที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่ลายมือของเขา

เอกสารที่ถูกระบุว่าเป็นหนังสือที่สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าให้คณะเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม มีหนังสือชี้แจงจากสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ระบุว่าไม่เคยได้รับหนังสือเข้าศึกษาดูงาน และไม่เคยพานิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ และไม่เคยออกหนังสือเพื่ออนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงาน และชี้แจงด้วยว่า ลายมือชื่อที่ลงนามในหนังสือไม่ใช่ลายมือชื่อของอัยการจังหวัด และหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม

กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ในนามกลุ่มบูรพาไม่เอาคนโกง รวมตัวกันบริเวณเชิงเขาสามมุก ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อทำการรณรงค์เผยแพร่เกี่ยวกับกรณีทุจริต "ทัศนศึกษาล่องหน" ของอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีงานประเพณีประจำปีวิ่งเขาสามมุก ของนิสิตชั้นปีที่ 1  และตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (ที่มาของภาพ: Young Activicts Chanel/แฟ้มภาพ)

งานประชาสัมพันธ์ของ ม.บูรพา ได้เผยแพร่ข่าววันนี้ (12 ก.ค.) แจ้งว่า มีการนำเสนอผลการสอบสวนวินัยอาจารย์ท่านดังกล่าวแล้ว และมีมติให้ไล่ออกจากงาน และขั้นตอนต่อไป มหาวิทยาลัยจะดำเนินคดีอาญา และแพ่ง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดต่อไป

 

(12 ก.ค. 56) ตามที่ก่อนหน้านี้ นิสิตมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีโครงการศึกษาดูงานให้กับนิสิตรหัส 54 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งระบุในหลักสูตรว่ามีงบประมาณในการศึกษาดูงาน 10,000 บาทต่อคน ต่อตลอดการศึกษา และเมื่อนิสิตได้ทำเรื่องขอเบิกค่าศึกษาดูงานไปยังคณะ ทางคณะตอบกลับมาว่านิสิตได้เบิกค่าศึกษาดูงานไปจนหมดแล้วโดยพบว่า มีการจัดศึกษาดูงานไปแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการปลอมลายมือชื่อนิสิตเพื่อเบิกจ่ายเงิน และมีอาจารย์ในคณะรายหนึ่งเกี่ยวข้อง โดยทางนิสิตได้เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบและให้ดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดนั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง (1) และ (2))

ล่าสุดวันนี้ (12 ก.ค.) เพจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ชี้แจงว่า "ที่ผ่านมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพามิได้นิ่งเฉยหรือละเว้น กรณีทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมายใดๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดหรือประพฤติมิชอบหรือกระทำความผิดอาญาในทุกกรณี บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบธรรม และโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเสียหายโดยรวม"

"กรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่าอาจารย์คนหนึ่งทุจริตนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับรายงานจากคณะ ต้นสังกัด เมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาว่ามีมูลเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมิได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขของข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่กำหนดโดยสภามหาวิทยาลัย และเกรงว่าจะมีผลถึงการสอบสวนทำให้เสียรูปคดี และเกิดความไม่เป็นธรรมได้ อีกทั้งอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ หรือหมิ่นประมาทบุคคลได้ บัดนี้ การสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยได้รับรายงานผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พร้อมได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาแล้ว และได้มีมติให้ไล่ออกจากงาน สำหรับในขั้นตอนต่อไป มหาวิทยาลัยจะดำเนินคดีอาญา และแพ่ง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ"

ด้านเพจ "บูรพาไม่เอาคนโกง" ได้ออกแถลงการณ์ตามมาว่า "ทางนิสิตทุกคนขอแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยไม่นิ่งเฉยต่อข้อเรียกร้องของนิสิต โดยตอบรับในขั้นต้นโดยการลงโทษไล่ออกอาจารย์ที่มีการทุจริตงบ และยืนยันผ่านหนังสือชี้แจงว่าจะดำเนินการทางคดีแพ่งและอาญากับอาจารย์ท่านดังกล่าวให้ถึงที่สุด"

"แต่ทางเราจะขอติดตามผลเรื่องนี้จนกว่าจะเห็นหนังสือคำสั่งไล่ออกที่มีผลบังคับแน่นอนก่อนจึงจะยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการจริง แต่ทั้งนี้เราขอยืนกรานตามข้อเรียกร้องที่เคยตั้งไว้ว่ามหาวิทยาลัยต้องแสดงความจริงใจโดยการตรวจสอบระบบการทุจริตในโครงการนี้ทั้งระบบ ทั้งขบวนการ ทั้งผู้ที่มีส่วนในการเซ็นเบิกงบประมาณและตรวจสอบย้อนหลังถึงโครงการที่มีการเบิกงบในโครงการที่ต้องสงสัยของอาจารย์ท่านดังกล่าวเพื่อจัดการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตทั้งหมด เนื่องจากการทุจริตครั้งนี้ไม่สามารถทำคนเดียวได้ในระบบราชการ ต้องมีผู้อื่นรู้เห็นช่วยเหลือในกระบวนการแน่นอน เพื่อเป็นการล้างบางการคอรัปชั่นให้เสร็จสิ้นให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ต่อไปในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบูรพา"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท