Skip to main content
sharethis

10 พ.ย.2556 เครือข่ายสันติวิธี และองค์กรแนวร่วม โพสต์แถลงการณ์ต่อสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ “ขอวิงวอนให้ใช้ความอดกลั้นระวังไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งในการชุมนุมและการควบคุมดูแลการชุมนุม” ในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุข้อเรียกร้องต่อแกนนำการเคลื่อนไหวให้ประกาศเป้าหมายและข้อเรียกร้องที่ชัดเจน ดูแลการชุมนุมให้สงบปราศจากอาวุธ ตำรวจไม่ใช้ความรุนแรงหรืออาวุธที่เป็นภัยต่อชีวิต กำหนดช่องทางสื่อสารการเคลื่อนไหวทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่แป้องกันความเข้าใจผิด รวมไปถึงการยุยงที่จะนำไปสู่ความรุนแรง หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างผู้เห็นต่าง รวมทั้งรัฐต้องไม่ระดมหรือส่งเสริมให้เกิดการเผชิญหน้า สื่อมวลเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ตลอดจนควบคุมและเฝ้าระวังการนำเสนอข่าวสารที่เป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

แถลงการณ์

ขอวิงวอนให้ใช้ความอดกลั้นระวังไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิต

ทั้งในการชุมนุมและการควบคุมดูแลการชุมนุม

 

บุคคลและหน่วยงานด้านสันติวิธีขอวิงวอนผู้นำการชุมนุมและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการชุมนุมและรัฐบาล ให้กระทำการทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถ เพื่อป้องกันมิให้มีการประทุษร้ายต่อชีวิตระหว่างกัน โดยถือว่าชีวิตเป็นสิ่งประเสริฐที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหากปลิดปลงลงแล้ว จะเป็นการสูญเสียต่อครอบครัวและสังคมอันมิอาจประมาณได้ เราจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1)         ขอให้ผู้นำการชุมนุมประกาศเป้าหมายและข้อเรียกร้องที่ชัดเจน และขอให้ผู้นำควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ

2)         ขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลการชุมนุมว่า จะไม่มีการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะต้องไม่ใช้อาวุธใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตเป็นอันขาด

3)         ขอให้มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วในทุกระดับ อาทิ ระดับการ์ดของการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ระดับผู้นำการชุมนุมกับผู้นำฝ่ายตำรวจ และระดับผู้นำการเมืองฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารให้ทราบการเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันอันจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิด เพื่อป้องกัน/ระงับความรุนแรงอันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ และเพื่อป้องกันการกระทำของฝ่ายที่ต้องการยุยงหรือจุดชนวนความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของตนด้วย

4)         ขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีลักษณะยั่วยุให้ใช้ความรุนแรง หรือเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลจะต้องไม่ระดมหรือส่งเสริมกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลให้เผชิญหน้ากับกลุ่มที่คัดค้านรัฐบาล

5)         ขอให้สื่อสารมวลชนเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ตลอดจนควบคุมและเฝ้าระวังการนำเสนอข่าวสารที่เป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

บุคคลและหน่วยงานด้านสันติวิธีหวังว่าจะมีการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้ ด้วยการรับฟังซึ่งกันและกัน และมีการไตร่ตรองทางเลือกต่าง ๆ ด้วยเหตุผล โดยคำนึงถึงหลักการประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ที่สำคัญคือการใช้สันติวิธีและการเคารพสิทธิในชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด

1. เครือข่ายสันติวิธี

2. องค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

3. กป. อพช

4. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

5. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

6. มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

7. มูลนิธิเพื่อนหญิง

8. มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

9. ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

10. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)

11. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

12. น.พ. วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษา เครือข่าย นักสันติวิธีเพื่อประเทศไทย

13. นายโคทม อารียา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

14. นางสาวงามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

15. นางสาวประทับจิต นีละไพจิตร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

16. นายเอกพันธุ์ ปิณฑวนิช สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

17. นางสาววนิดา เจียมรัมย์ แอดมินเพจเครือข่ายสันติวิธี

18. นางสาวนารี เจริญผลพิริยะ นักปฏิบัติการสันติวิธี

19. นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ นักวิชาการอิสระ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net