Skip to main content
sharethis

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลและกลุ่มองค์กรทางสังคมทั่วประเทศ ขอให้ยุติการผลักดันกฎหมายควบคุมการร่วมกลุ่มทางสังคม (ร่าง พ.ร.บ.องค์กรไม่แสวงหากำไร)

27 เม.ย. 2567 เพจคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน-กป.อพช. ได้เผยแพร่ จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลและกลุ่มองค์กรทางสังคมทั่วประเทศ เรื่อง ขอให้ยุติการผลักดันกฎหมายควบคุมการร่วมกลุ่มทางสังคม (ร่าง พรบ.องค์กรไม่แสวงหากำไร) ระบุว่าตามที่คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ........... เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา และได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไปนั้น

ล่าสุดทราบว่าคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดจำนวน 30,403 ราย ทั้งนี้ มีผู้เห็นด้วยจำนวน 1,378 ราย ไม่เห็นด้วยจำนวน 19,105 ราย และผู้ไม่ขอแสดงความคิดไปทางใดทางหนึ่งจำนวน 9,920 ราย คิดเป็น 4.53% ,62.84% และ 34.63% ตามลำดับ จึงสรุปได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะมีการใช้เหตุผลเชิงปริมาณมาเป็นเครื่องตัดสินใจที่จะยุติหรือเดินหน้าการผลักดันกฎหมายเป็นที่ตั้ง แต่มีเหตุผลสำคัญที่ได้จากการศึกษา ซึ่งรัฐบาลพึงรับฟัง ดังนี้

1. กฏหมายดังกล่าวจะนำไปสู่การกำกับควบคุมองค์กรทางสังคมมากกว่าที่จะส่งเสริมและสนับสนุน

2. จะนำไปสู่การจำกัดสิทธิเสรีภาพ ไร้ความเสมอภาค ซึ่งอาจจะขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญ และหลักประชาธิปไตย

3. มีลักษณะของความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว ทั้งยังมีการสร้างคำนิยามขององค์กรไม่แสวงกำไรที่กว้างเกินไป

ในเร็ววันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอให้คณะรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐาพิจารณา เพื่อให้มีการดำเนินการอยางใดอย่างหนึ่ง พวกเราในนามของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) และเครือข่ายภาคี ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วไป ดังนี้

1. รัฐบาลต้องยุติการผลักดันกฎหมายดังกล่าว ตามความเห็นของประชาชนที่ได้มีการจัดให้รับฟังความคิดเห็นแล้ว ซึ่งปรากฎผลดังเหตุผลที่นำเรียบไว้เบื้องต้น

2. ขอเรียกร้องไปยังภาคประชาสังคมบางกลุ่ม ได้โปรดยุติความคิดที่จะให้มีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าว ที่สุ่มเสียงต่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพการรวมกลุ่มทางสังคมของประชาชนทั่วไป เพราะสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางสังคมและเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุน จึงไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายอื่นใดต้องมารับรองสิทธินั้นอีกต่อไป

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net