Skip to main content
sharethis
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนชี้ ‘สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล’ ใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ทั้งขอให้สังคมยอมรับการแสดงความเห็นต่าง-หยุดส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเมิด รธน.
 
13 ก.พ. 2557 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)  ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำความรุนแรงต่อนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในบ้านพักส่วนบุคคลของนายสมศักดิ์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 เป็นผลให้รถยนต์และทรัพย์สินภายในบ้านเสียหาย
 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  ระบุประณามผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อนายสมศักดิ์ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำด้วยมูลเหตุจูงใจใด และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการสอบสวนและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้กระทำความผิด รวมถึงเรียกร้องให้สังคมใช้ความอดทนอดกลั้น ยอมรับ ต่อการแสดงความเห็นต่างและหยุดส่งต่อข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
 
แถลงการณ์ ดังกล่าวระบุความคิดเห็นว่า การกระทำของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย ที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หากใครเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีได้ แต่ไม่สามารถใช้ความรุนแรงต่อบุคคลดังกล่าวได้
 
ส่วนการเผยแพร่บ้านเลขที่ของนายสมศักดิ์ ภายในโซเชียลมีเดียเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ 50
 
“การอดทนอดกลั้น  ยอมรับความเห็นต่างเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ตราบใดที่การแสดงความเห็นยังไม่เป็นการก้าวล่วงต่อบทบัญญัติทางกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความเห็นดังกล่าวก็ชอบที่จะแสดงความเห็นคัดค้าน ภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่หากบุคคลในสังคมยังยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้แสดงความเห็นต่าง สังคมก็อาจตกอยู่ในความหวาดกลัวในการใช้สิทธิเสรีภาพและไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยสงบ” แถลงการณ์ระบุ
 
แถลงการณ์ดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้
 
 
แถลงการณ์
ประณามการกระทำความรุนแรงต่อนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
 
จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในบ้านพักส่วนบุคคลของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นผลให้รถยนต์และทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายนั้น
 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเกิดจากการแสดงความเห็นของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่บ้านเลขที่อันเป็นที่พักของนายสมศักดิ์ในโซเชียลมีเดียด้วย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงขอแสดงความเห็นและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
 
1.การกระทำของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย อันได้รับความคุ้มครองตามมาตรา  45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) และ ข้อ 19 ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หากบุคคลหรือองค์กรใดเห็นว่าการกระทำของนายสมศักดิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถใช้วิธีการทางกฎหมายในการกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดี แต่ไม่สามารถใช้ความรุนแรงต่อบุคคลดังกล่าวได้ เพราะการใช้ความรุนแรงกระทำต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆย่อมเป็นการกระทำความผิดเช่นเดียวกัน
 
2.การเผยแพร่บ้านเลขที่ของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ภายในโซเชียลมีเดียเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ซึ่งระบุว่า “การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ”
 
3.การอดทนอดกลั้น  ยอมรับ ความเห็นต่างเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ตราบใดที่การแสดงความเห็นยังไม่เป็นการก้าวล่วงต่อบทบัญญัติทางกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความเห็นดังกล่าวก็ชอบที่จะแสดงความเห็นคัดค้าน ภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่หากบุคคลในสังคมยังยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้แสดงความเห็นต่าง สังคมก็อาจตกอยู่ในความหวาดกลัวในการใช้สิทธิเสรีภาพและไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยสงบ
 
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จึงขอประณามผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำด้วยมูลเหตุจูงใจใด และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการสอบสวนและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้กระทำความผิด รวมถึงขอเรียกร้องให้สังคมใช้ความอดทนอดกลั้น ยอมรับ ต่อการแสดงความเห็นต่างและหยุดส่งต่อข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
 
ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
 
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net