Skip to main content
sharethis

คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศฉบับที่ 10 ถ่ายโอนอำนาจ ครม.เดิมมาที่ คสช. ฉบับที่ 11 เพื่อยกเลิกประกาศฉบับ 5 เรื่องการสิ้นสุดชั่วคราวของ รธน. แต่เปลี่ยนเป็น รธน.สิ้นสุดลงยกเว้นหมวดสอง ครม.สิ้นสุดลง คงวุฒิสภา-ศาล-องค์กรอิสระ ฉบับที่ 12 ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวสารอย่างถูกต้อง มิเช่นนั้นจะระงับการให้บริการและเรียกตัวมาดำเนินคดี

22 พ.ค.2557 เวลาประมาณ 23.50 น. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ่านประกาศ คสช. 3 ฉบับได้แก่ฉบับที่ 10 11 และ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 

พ.อ.วินธัย สุวารั โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ฉบับที่ 10 ให้โอนอำนาจนายกฯ และครม. ตามกฎหมายใดๆ มาอยู่ที่หัวหน้า คสช. ระบุ เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัตามกฎหมายบางฉบับดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้ระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ให้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นของนายกฯ หรือครม. มาเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้า คสช.หรือที่ผู้ที่หัวหน้าคสช. มอบหมาย

ฉบับที่ 11 เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ ระบุ เพื่อความสงบเรียบร้อยให้ยกเลิกประกาศฉบับ 5 เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญ และให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้ (1) รธน.50 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวดสอง (2) ครม.รักษาการ สิ้นสุดลง (3) วุฒิสภา ยังปฏิบัติหน้าที่ตามจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศบังคับใช้ (4) ศาลทั้งหลายยังมีอำนาจพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมายและประกาศ คสช. (5) องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ตามรธน.50 ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ฉบับที่ 12 ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้องปราศจากความเข้าใจผิด ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการให้บริการในการส่งข้อความยั่วยุ ปลุกระดม สร้างความไม่น่าเชื่อถือ ไม่เคารพกฎหมาย ต่อต้านการปฏิบัติงาน คสช. หากยังมีการดำเนินการ คสช.จะระงับการให้บริการทันทีและเรียกตัวผู้กระทำมาดำเนินการตามกฎหมาย

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 12/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์

 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 10/2557
เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
โดยที่มีกฎหมายบางฉบับได้บัญญัติไว้ถึงอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไว้ และเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใด ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
เพื่อความสงบเรียบร้อยในการปกครองประเทศ จึงให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 5 /2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด 2
2. คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดลง
3.วุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจำนวนสมาชิกวุฒิสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
4. ศาลทั้งหลายคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณาคดีและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5. องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์
 
เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือ และไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงาน และรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ หากยังคงมีการดำเนินการอยู่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะระงับการให้บริการโดยทันที รวมทั้งเรียกตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net