Skip to main content
sharethis

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 33 ให้อธิบดีกรมสรรพากร - เลขาธิการ ปปช. - เลขาธิการ ปปง. - อธิบดีดีเอสไอ เป็นคณะทำงานตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน

30 พ.ค. 2557 - เมื่อวันที่ 28 พ.ค. มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 33/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

000

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 33 / 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ และให้การดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกคำสั่งดังนี้

ข้อ 1. แต่งตั้งคณะทำงานในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ดังนี้

1.1 อธิบดีกรมสรรพากร
1.2 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1.4 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อ 2 ให้คณะทำงานตามข้อ 1 มีอำนาจแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net