คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 59-60 ตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติ

คำสั่ง คสช. 59/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และ คำสั่ง คสช. 60/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว มีหัวหน้า คสช. ฝ่ายความมั่นคง 12 ปลัดกระทรวง ผบ.เหล่าทัพ กอ.รมน. สำนักข่าวกรอง กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในโครงสร้างกรรมการนโยบาย

11 มิ.ย. 2557 - เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้ลงนามในคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 59/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และ คำสั่ง คสช. 60/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้

000

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 59/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขแรงงานต่างด้าว ทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ ลดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนแบบมาเช้า-เย็นกลับ แรงงานตามฤดูกาล แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และแรงงานต่างด้าวประเภทอื่นๆ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) ประกอบด้วย
1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
1.2 ปลัดกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
1.3 ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
1.4 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
1.5 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
1.6 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
1.7 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
1.8 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
1.9 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
1.10 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
1.11 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
1.12 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
1.13 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรรมการ
1.14 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
1.15 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
1.16 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
1.17 ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
1.18 ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ
1.19 ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ
1.20 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
1.21 เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ
1.22 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
1.23 เสนาธิการทหาร กรรมการและเลขานุการ
1.24 เจ้ากรมยุทธการทหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.25 อธิบดีกรมการจัดหางาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งระบบต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.2 อำนวยการ กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และรายงานผลต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.4 พิจารณาสนับสนุนให้ทบทวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

3. คณะกรรมการตามคำสั่งนี้ สามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู้ภาวะปกติ หรือมีคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

000

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 60/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ และเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว(อกนร.) เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.องค์ประกอบ
1.1. เสนาธิการทหาร ประธานอนุกรรมการ
1.2. อธิบดีกรมการจัดหางาน รองประธานอนุกรรมการ
1.3. เสนาธิการทหารบก อนุกรรมการ
1.4 เสนาธิการทหารเรือ อนุกรรมการ
1.5 เสนาธิการทหารอากาศ อนุกรรมการ
1.6 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม อนุกรรมการ
1.7 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อนุกรรมการ
1.8 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ
1.9 อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
1.10 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุกรรมการ
1.11 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ
1.12 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุกรรมการ
1.13 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสัวสดิการ อนุกรรมการ
1.14 อธิบดีกรมควบคุมโรค อนุกรรมการ
1.15 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก อนุกรรมการ
1.16 อธิบดีกรมอาเซียน อนุกรรมการ
1.17 อธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ
1.18 ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ อนุกรรมการ
1.19 ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุกรรมการ
1.20 เจ้ากรมยุทธการทหาร อนุกรรมการและเลขานุการ
1.21 ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหาร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.22 ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่
2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวต่อคณะกรรมการ
2.2 ประสานงาน ติดตามการดำเนินงาน ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2.3 พิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
2.4 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3. คณะอนุกรรมการตามคำสั่งนี้ สามารถยกเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์