ตั้งแล้ว คกก.วิเคราะห์คำพิพากษาศาลโลกกรณีพระวิหาร

ครม.แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหาร พร้อมให้เสนอแนะการดำเนินการต่อไปของรัฐบาล

6 ม.ค. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์คำพิพากษาและแนวทางการดำเนินการ และคณะกรรมการแปลเอกสารในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505

สำหรับคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์คำพิพากษาและแนวทางการดำเนินการ มีอำนาจหน้าที่ 1) ศึกษา วิเคราะห์ คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาขอให้ศาลฯ ตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 เพื่อจัดทำคำอธิบายคำพิพากษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลไทย  2) ศึกษา วิเคราะห์ ผลของคำพิพากษาฯ ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกฎหมาย  3) เสนอแนะการดำเนินการต่อไปของรัฐบาล  4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนคณะกรรมการแปลเอกสารในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505  มีอำนาจหน้าที่ 1) ดำเนินการจัดทำคำแปลและตรวจสอบความถูกต้องของคำแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505  2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์คำแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ให้สาธารณชนรับทราบ  3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม  4) พิจารณาการจัดทำรูปเล่มและตีพิมพ์  5) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผลตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งสองคณะ ประกอบด้วย      
        
คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์คำพิพากษาและแนวทางการดำเนินการ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ Professor Alain Pellet ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ  Professor James Crawford ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ Professor Donald McRae ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ  Ms. Alina Miron ผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ Mr.Thomas Grant ผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ Professor Alastair Macdonald ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแผนที่ Professor Martin Pratt ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแผนที่ เป็นที่ปรึกษากรรมการ

กรรมการประกอบด้วย นายธนะ ดวงรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้ากรมพระธรรมนูญ เจ้ากรมแผนที่ทหาร อธิบดีกรมสารนิเทศ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศาสตราจารย์ จตุรนต์ ถิระวัฒน์ นายสราวุธ เบญจกุล นายกนก อินทรัมพรรย์ นายพนัส ทัศนียานนท์ นักกฎหมายภาครัฐที่เชี่ยวชาญกฎหมายภายในที่ประธานกรรมการแต่งตั้งตามคำแนะนำของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยมี นายวีรชัย พลาศรัย เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                  
คณะกรรมการแปลเอกสารในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการประกอบด้วย รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้แทนราชบัณฑิตยสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและการแปลจากมหาวิทยาลัย ที่ประธานคณะกรรมการแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและการแปลจากมหาวิทยาลัย ที่ประธานคณะกรรมการแต่งตั้ง ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้อำนวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ เจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ

โดยมี เลขานุการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ที่มา: thaigov.go.th

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท