มติ ครม. หนุนร่วมมือพลังงานไทย-พม่า - ปล่อยกู้ 4.5 พันล้านดอกเบี้ย 0% ตัดถนนเชื่อมทวาย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับร่วมมือด้านพลังงานไทย-พม่า เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกันสองประเทศ และปล่อยกู้ไม่คิดดอกเบี้ย 4.5 พันล้านบาท ทยอยเบิกจ่าย 3 ปี ผ่าน สพพ. เพื่อตัดถนนจากทวายเชื่อมชายแดน

แฟ้มภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. หารือกับเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีพม่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่เนปิดอว์ (ที่มา: แฟ้มภาพ/เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (7 พ.ค.) คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเรื่อง "ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน" และ "ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า" ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ มีรายละเอียดใน เว็บไซต์รัฐบาลไทย ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน (Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Energy of the Republic of the Union of Myanmar on Energy Cooperation) และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า (Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Electric Power of the Republic of the Union of Myanmar on Electric Power Cooperation)

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ

3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ พน. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ

1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุสาขาความร่วมมือด้านพลังงานและพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันของทั้งสองประเทศ

2. ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมิใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายใด ๆ จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ หรือพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ

3. บันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการวางกรอบความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยกำหนดเป็นกรอบดำเนินการกว้าง ๆ ในการดำเนินงานและไม่มีข้อผูกมัด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมาย และจะไม่มีผลเป็นการผูกพัน โดยเจาะจงแก่ประเทศไทยในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางแต่อย่างใด

ในรายงานของประชาชาติธุรกิจ ระบุด้วยว่า ครม. ได้เห็นชอบช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สำหรับโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-พม่า กรอบวงเงินกู้ 4,500 ล้านบาท ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินกู้ (ในการก่อสร้าง) 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ระยะปลอดหนี้ 10 ปี ระยะชำระคืนเงินกู้ 20 ปี (รวมระยะเวลากู้รวม 30 ปี) โดยให้ใช้เงินงบประมาณประจำปี 59-61 ปีละ 1,500 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและร่วมกับสำนักงบประมาณในการจัดหาแหล่งเงินกู้ต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท