ประยุทธ์ ชี้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว เหลือแค่ทำให้คนไม่ดีกลายเป็นคนดีให้ได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบ ชี้เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ เหลือแค่ทำให้คนไม่ดีกลายเป็นคนดีให้หมด พร้อมเข้าใจว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานการเลี้ยงดู ด้านการปฏิรูปจะสำเร็จได้คนไทยต้องมีส่วนร่วม

ภาพจาก : เว็บไซต์รัฐบาลไทย

28 พ.ย. 2558 เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่า เวลา 12.00 น. ณ บริเวณที่พักผู้สื่อข่าว ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างรับประทานอาหารร่วมกับผู้สื่อข่าวสายการเมือง ประจำทำเนียบรัฐบาลว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดี มีความอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่อง ยกเว้นคนในประเทศบางคนที่ไม่ดี ต้องทำให้คนไทยที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีทั้งหมด แต่ต้องเข้าใจว่าพื้นฐานของแต่ละคนแตกต่างกันไปทั้งการเลี้ยงดู รวมไปถึงสังคมความเป็นอยู่ และปัจจัยอื่นๆ เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมา และถูกนำพาด้วยการเมืองทำให้เกิดเป็นความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องใช้อำนาจในการบริหารประเทศไปในทางที่ดีตามระบอบ ประชาธิปไตยอย่างมีเสถียรภาพเพื่อทำให้สังคมเกิดความมั่นคง และยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิรูปว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำการปฏิรูปมาตลอด ตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศซึ่งจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ กับประชาชน ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้รับฟังและพยายามศึกษาข้อมูลจากทุกช่องทางเพื่อนำมา ใช้กับการทำงานเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ให้ประเทศไทยเกิดความสงบเรียบร้อย นำไปสู่การเลือกตั้ง โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิรูปของรัฐบาลที่ผ่านมาคือระงับความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 22 พ.ค. 2557 และบริหารราชการโดยใช้วิธีการตามปกติ ส่วนเรื่องเร่งด่วนก็จะพิจารณาเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเตรียมการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นการปฏิรูปขั้นที่ 2 ตามโรดแมป เป็นการทำงานระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับรัฐบาล เช่น การปฏิรูประบบราชการ การทำงบประมาณเป็นกลุ่มแผนงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาพื้นที่เพาะปลูกการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เพราะฉะนั้นประชาชนต้องช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยต้องไม่รอให้รัฐบาลแก้ปัญหาฝ่ายเดียวเพื่อให้การปฏิรูปสำเร็จมากขึ้น