อ่าน ร่างแก้ไข (?!) พ.ร.บ.กสทช.ฉบับ สปท.

12 ม.ค. 2559 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งมี พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธาน เสนอรายงานแผนการปฏิรูป เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม สปท. เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงาน)

ประเด็นที่แก้ไขในร่างนี้ไม่ต่างจากฉบับที่ถูกเสนอโดย สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งถูกหลายฝ่ายคัดค้านก่อนหน้านี้มากนัก  อาทิ 

-ยุบบอร์ดเหลือชุดเดียว และลดจำนวนจาก 11 เหลือ 7 คน
-กรณีต้องเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 1.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 2.ประธานศาลฎีกา 3.ประธานศาลปกครองสูงสุด 4.ประธาน ป.ป.ช. 5.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 6.ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 7.ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย

(จากเดิม 1.ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2.ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4.ปลัดกระทรวงกลาโหม 5.ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) 6.ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 7.นายกสภาวิศวกร 8.ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 9.นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 10.นายกสมาพันธ์สมาควิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 11.ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอชน 12.ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 13.ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 14.ประธานสมาพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 15.ประธานสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค)

-การจัดทำแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-การอนุญาตใช้คลื่นความถี่ กรณีกิจการธุรกิจ คัดเลือกโดยการประมูล แต่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ โดยจะคำนึงถึงจำนวนเงินที่เสนอให้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้

-เงินที่ได้จากการประมูลเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล และเงินที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

 

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์