Skip to main content
sharethis

กสทช. ประชุมการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ร่างแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2567-2571) และทิศทางความต้องการการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับการใช้งาน 5G Private Network

29 พ.ค. 2567 สำนักสื่อสารองค์กร กสทช. แจ้งข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง (ร่าง) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2567 – 2571) และทิศทางความต้องการการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับการใช้งาน 5G Private Network โดยมี รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานในพิธี และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์สมภพกล่าวว่าในปี พ.ศ. 2568 และปี พ.ศ. 2570 คลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรภายในประเทศไทยสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล จะสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้งาน ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz 1500 MHz 2100 MHz และ 2300 MHz ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีการศึกษาความความต้องการการใช้งานคลื่นความถี่ โดยใช้หลัก Spectrum Demand Model Using Mobile Traffic ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการใช้คลื่นความถี่ และปริมาณ Traffic ของการรับส่งข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า ความต้องการต่อการใช้งานคลื่นความถี่ (Spectrum Demand) สำหรับคลื่นความถี่ย่านต่ำและคลื่นความถี่ย่านกลาง ปี พ.ศ. 2572 จะมีความต้องการที่ 739 MHz ในขณะที่ปัจจุบันมีคลื่นความถี่ใช้งาน จำนวน 620 MHz และจะหมดอายุปีใน พ.ศ. 2568 จำนวน 120 MHz ดังนั้น เพื่อให้มีคลื่นความถี่เพียงพอต่อการใช้งานจึงต้องนำคลื่นความถี่ที่กำลังจะสิ้นสุดการอนุญาตในปี พ.ศ. 2568 และปี พ.ศ. 2570 รวมถึง คลื่นความถี่ที่รอการจัดสรรอยู่มาจัดสรรใหม่

สำหรับแผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2567 – 2571) เบื้องต้น ได้พิจารณาแบ่งคลื่นความถี่เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) คลื่นความถี่ที่กำลังจะสิ้นสุดการอนุญาต 2) คลื่นความถี่ที่ว่างและรอการจัดสรร 3) คลื่นความถี่ที่ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดสรร 4) คลื่นความถี่ที่กำลังศึกษา และได้จัดทำกรอบระยะเวลาเบื้องต้น ในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย โดยเตรียมจัดสรรคลื่นในกลุ่มที่ 1) และ 2) ในปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 6 ย่านความถี่ ดังนี้ 850 MHz 1500 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2300 MHz และ 26 GHz

สำหรับคลื่นความถี่ย่านอื่น ๆ และทิศทางความต้องการการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับ 5G Private Network นั้น นอกจากจะต้องมีการศึกษาถึงความพร้อมของระบบนิเวศทั้งในและต่างประเทศ (ในย่านความถี่ 3500 MHz และ 4800 MHz) ยังมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุงคลื่นความถี่มาใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลด้วย ในส่วนของคลื่นความถี่ย่าน 28 GHz นั้น จำเป็นต้องศึกษาการใช้ร่วมกัน ระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลและกิจการดาวเทียมเฉพาะส่วน GSO Gateway และ NGSO Gateway ก่อนได้รับการจัดสรร

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net