Skip to main content
sharethis

วัส ติงสมิตร ประธาน กสม. เผยกลางวงคุยประเด็นสิทธิฯ ภูมิภาคอาเซียน ระบุจะจัดทำการศึกษาพื้นฐานว่าด้วย CSR กับสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ

7 พ.ย. 2559 รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า วัส  ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมด้วย ประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมด้วย ภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากผู้แทนสิงคโปร์ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน (AICHR Seminar on Promoting Corporate Social Responsibility (CSR) and Human Rights in ASEAN) ระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Mandarin Orchard ประเทศสิงคโปร์

การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการศึกษาพื้นฐานว่าด้วย CSR กับสิทธิมนุษยชน (Baseline Study on CSR and Human Rights) ซึ่ง AICHR เป็นผู้จัดทำเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ภาคธุรกิจในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนผลักดันให้ภาคธุรกิจนำแนวทางการส่งเสริม CSR และสิทธิมนุษยชนมาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน ตลอดจนแสวงหาแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคในเรื่อง CSR กับสิทธิมนุษยชนต่อไป

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า วัส  ประธาน กสม. ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแผนปฏิบัติการระดับชาติ : บทเรียนจากในและนอกภูมิภาคร่วมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) เอกอัครราชทูตสวีเดนที่ดูแลกิจการ CSR และผู้แทนจากสำนักงาน UNDP ประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดย ประธาน กสม. ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของ กสม. ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการนำหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมาใช้ โดยเฉพาะการจัดทำโครงการนำร่องว่าด้วยธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ของสหประชาชาติ ซึ่งได้จัดสัมมนาไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2559 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ UNGPs ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักการ UNGPs ไปใช้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมย่อยเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดสัมมนาดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีการขยายผลออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง อาทิ พังงา และกระบี่ ต่อไปในอนาคต

ประธาน กสม. ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการดำเนินการของ กสม. เพื่อให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ (National Action Plan on Business and Human Rights - NAP) ของไทย  ซึ่ง กสม. จะร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดย กสม. จะจัดทำการศึกษาพื้นฐานว่าด้วย CSR กับสิทธิมนุษยชน (Baseline Study) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติดังกล่าวต่อไป

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน AICHR ของประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานรัฐบาล ภาคธุรกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้แทนของสหภาพยุโรป รวมประมาณ 100 คน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net