คนชายขอบ: เสวนาจากงาน PeopleGO Network Forum

ฮีรมี เจะแม, ลลิตา หาญวงษ์, เคท ครั้งพิบูลย์, นิติ ภวัครพันธุ์, ภาสกร อินทุมาร ร่วมถกถึงอคติที่รัฐและสังคมมีต่อคนชายขอบว่าสร้างผลกระทบต่อคนกลุ่มนี้อย่างไร พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายและทางออก

ในงาน "PeopleGO Network Forum" ใส่ใจรัฐธรรมนูญกับสิทธิมนุษยชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายมีเสวนาหัวข้อ "คนชายขอบ" เพื่อชี้ให้เห็นถึงอคติที่รัฐและสังคมมีต่อคนชายขอบ ในมิติต่าง ๆ ทั้งชาติพันธุ์ ศาสนาในภูมิภาค เพศสภาวะอื่น ฯลฯ ซึ่งสร้างปัญหาและผลกระทบต่อคนกลุ่มนี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะส่งผลกระทบต่อเขามากขึ้นอย่างไร และพวกเขาจะมีข้อเสนออย่างไรในเชิงนโยบายและทางออก

โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ฮีรมี เจะแม มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลา ตัวแทนเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคท ครั้งพิบูลย์ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์