สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงานสัมมนาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ (กสม.) ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการสัมมนาและประทับฟังการบรรยาย

10 ก.ค. 2560 เมื่อเวลา 09.01 น. วันนี้ ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ (กสม.) ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่าย

ภายหลังจากวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการสัมมนาและประทับฟังการบรรยาย ประกอบด้วย การปาฐกถาเรื่อง “สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย” โดย กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย และการบรรยายเรื่อง “ปัญหาการกำหนดสถานะของบุคคลและแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป” โดย Jean-Pierre Theron ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Toulouse 1 University Capitole และ Henning Glaser อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (CPG) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผลงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยด้วย