ม.ค. 2561 ผู้ประกันตนว่างงาน 132,294 ราย

เดือน ม.ค. 2561 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 132,294 คน จากผู้ประกันตนทั้งหมด ม.33 ในระบบ 10,791,655 คน พบไตรมาส 4/2560 อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานอยู่ที่ 17.20 ต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง เกิดข้อขัดแย้ง 9.90 ต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง


ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

11 มี.ค. 2561 จากข้อมูล รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน (31 ม.ค.2561) ของกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่าในเดือน ม.ค. 2561 ที่ผ่านมาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 132,294 คน ส่วนข้อมูลจากกรมการจัดหางานระบุว่าเดือน ม.ค. 2561 มีตำแหน่งงานว่าง 45,570 คน มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 38,180 คน และมีผู้ได้รับการบรรจุงาน 24,998 คน

ข้อมูล ณ เดือน ม.ค. 2561 มีสถานประกอบการณ์ที่มีลูกจ้าง 1 คน ขึ้นไป (ในระบบประกันสังคม) 446,370 แห่ง มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งหมด 14,627,409 คน เป็นผู้ประกันตน ม.33 10,791,655 คน ม.39 1,379,507 คน ม.40 2,456,247 คน ด้านสถานะการเงินปัจจุบันของกองทุนประกันสังคม (Q3/2560 ณ ก.ย. 2560) อยู่ที่ 1,809,225 ล้านบาท การจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตายสงเคราะห์ บุตร ชราภาพ และว่างงาน) (ณ เดือน ธ.ค. 2560) จำนวนเงินที่จ่ายประโยชน์ทดแทน 5,717.39 ล้านบาท จำนวนรับบริการ 5.48 ล้านราย

สำหรับตัวชี้วัดภาวะแรงงานในไตรมาส 4/2560 พบอัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 22.16 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานร้อยละ 8.10 อัตราการปฏิบัติไมถูกต้องเรื่องความปลอดภัยในการทำงานร้อยละ 25.67 อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานอยู่ที่ 17.20 ต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง และอัตราการเกิดข้อขัดแย้งต่อสถานประกอบการอยู่ที่ 9.90 ต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง

ทั้งนี้จากข้อมูล เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2561 ระบุว่าภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมกราคม 2561 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,791,655 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.16 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,460,594 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 331,061 คน สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 132,294 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -5.69 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 มีจำนวน 140,273 คน อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ที่ร้อยละ 1.23 ทั้งนี้อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 23,935 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ที่ร้อยละ 0.21
 
โดยสถานการณ์การจ้างงาน จากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,791,655 คนมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมกราคม 2560) ซึ่งมีจำนวน 10,460,594 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 พบว่าในเดือนมกราคม 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.16 ขยายตัวจากเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.13 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ
 
 
ด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561 มีผู้ว่างงานจำนวน 132,294คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมกราคม 2560) ซึ่งมีจ านวน 133,421 คน และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนธันวาคม 2560) พบว่ามีจำนวน 140,273 คน โดยมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -5.69 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.23 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.29 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.3 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.0
 
 
ส่วนด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้าง ถูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนมกราคม 2561 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 23,935 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ที่ร้อยละ 0.21 แต่ลดลงจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.28
 
*เพิ่มเติมเนื้อหาเมื่อ 20 มี.ค. 2561 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์