Skip to main content
sharethis

เดือน ธ.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,890,917 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 206,584 คน ถูกเลิกจ้าง 35,869 คน

24 ก.พ. 2567 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ธ.ค. 2566 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ธ.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,890,917 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,638,041 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,868,817 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ธ.ค. 2566 มีผู้ว่างงานจำนวน 206,584 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 196,926 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 227,163 คน) ลดลงร้อยละ -9.06 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 50,275 คน ลดลงร้อยละ -7.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 54,265 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 74,338 คน) ร้อยละ -32.37 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ธ.ค. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.71 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ที่ร้อยละ 0.80

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ธ.ค. 2566 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 35,869 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 32,530 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 35,944 คน) ลดลงร้อยละ -0.21 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือนธ.ค. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.30

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net