Skip to main content
sharethis

เดือน พ.ย. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,868,817 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 227,163 คน ถูกเลิกจ้าง 35,944 คน

28 ม.ค. 2567 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน พ.ย. 2566 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน พ.ย. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,868,817 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,570,678 คน) และเมื่อเทียบกับ เดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,833,086 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน พ.ย. 2566 มีผู้ว่างงานจำนวน 227,163 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 209,434 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 220,861 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.85 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 74,338 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.31 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 71,265 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 66,824 คน) ร้อยละ 11.24  ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน พ.ย. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.88 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติอยู่ที่ร้อยละ 0.80

สถานการณ์การเลิกจ้างเดือน พ.ย. 2566 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 35,944 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 30,020 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 35,159 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน พ.ย. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.30
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net