Skip to main content
sharethis

'สมาพันธ์คนงานรถไฟ' ชี้จุดมุ่งหมาย 'ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง' คือฮุบโครงสร้างการขนส่งทางราง เพื่อให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการแสวงหากำไร และนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2561 สมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) นำโดยนายสุวิช ศุมานนท์ ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ ได้จัดประชุมระดมสมองเพื่อชำแหละร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ..... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 4 (ฉบับแก้ไข 21 ก.ย. 2561) โดยสมาพันธ์คนงานรถไฟ ได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรคนงานรถไฟ ทั้งที่อยู่ในระบบรถไฟทั่วไปและระบบรถไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สร.รฟม.) ทั้งที่เป็นพนักงานปัจจุบัน อดีตผู้ที่ปฏิบัติงานในกิจการรถไฟฯ รวมทั้งครอบครัว โดยมีเป้าประสงค์เพื่อปกป้องกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และระบบการขนส่งทางรางของรัฐ คือรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัทรถไฟฟ้า รฟท.จำกัด (รฟฟ.) ให้มีความสำคัญในการทำหน้าที่โดยรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่เป็นธรรม รวมทั้งจะปกป้องระบบการขนส่งทางรางของรัฐ ให้เป็นเสาหลักทางด้านการขนส่งของประเทศเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของประเทศ

หวั่นแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 'สหภาพรถไฟ' ค้านร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางรางและการเอาที่มักกะสันให้เช่าแลกหนี้
สหภาพฯรถไฟค้านตั้ง 'กรมการขนส่งทางราง' ย้ำกรมฯควรเป็นผู้กำกับ
ครม. อนุมัติตั้งกรมการขนส่งทางราง 'คมนาคม' จัดอำนวยความสะดวก

สมาพันธ์คนงานรถไฟระบุว่าจากการวิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ..... (ฉบับแก้ไข 21 ก.ย. 2561) อย่างละเอียดแล้วนั้น ที่ประชุมมีมติร่วมกันไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ เพราะมีเนื้อหาขัดกับหลักการและเหตุผลในการทำหน้าที่ในการกำกับดูแล(Regulator) ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง (Operator) และมีการเอื้อประโยชน์ให้สัมปทานกับเอกชนในการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และสุดท้ายนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างแน่นอน

สำหรับในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให่แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายสหภาพแรงงาน และเครือข่ายประชาสังคม เพื่อให้ทราบและร่วมกันแสวงหาแนวทางในการหยุดยั้งร่าง พรบ.การขนส่งทางราง พ.ศ..... เพื่อปกป้องระบยการขนส่งทางรางของรัฐให้มีความมั่นคง และยั่งยืน เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ และประชาชน

การขับเคลื่อน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ สพ.รฟ.และสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานให้สมาชิก พนักงาน ประชาชนทราบและเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ขอให้สมาชิก พนักงาน และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทุกคนมีอยู่แล้วทางสื่อออนไลน์ทั้งหลาย ภายใต้การรณรงค์ "ปกป้องระบบการขนส่งทางราง ร่วมหยุดยั้ง ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ...."

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net