ตัดออก 5 รายชื่อว่าที กสม. สาย NGOs-นักวิชาการ ส่วน 2 อดีตขรก. ลอยลำ

สนช. มีมติเห็นชอบให้ ปิติกาญจน์ สิทธิเดช และพรประไพ กาญจนรินทร์ ดำรงตำแหน่ง กสม. ตัด 5 รายชื่อสาย NGOs และนักวิชาการออกหมด

27 ธ.ค. 2561 เว็บข่าวรัฐสภา รายงานว่า ศ.พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุม สนช.พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยภายหลังจากการประชุมลับแล้วนั้น ที่ประชุม สนช. ได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสม. ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ด้านที่ 1 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 8 (1)

- สมศรี  หาญอนันตทสุข อายุ 61 ปี รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง ให้ความเห็นชอบ 14 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 141 เสียง ไม่ออกเสียง 21 เสียง

- ไพโรจน์  พลเพชร อายุ 62 ปี กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิธรรมสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบ 10 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 145 เสียง ไม่ออกเสียง 21 เสียง

ด้านที่ 2 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา ตามาตรา 8 (2)

- ผศ.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร อายุ 63 ปี อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 141 เสียง ไม่ออกเสียง 23 เสียง

ด้านที่ 3 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามมาตรา 8 (3)

- บุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์ อายุ 58 ปี ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม ให้ความเห็นชอบ 13 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 139 เสียง ไม่ออกเสียง 24 เสียง

ด้านที่ 4 ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 8 (4)

- ปิติกาญจน์  สิทธิเดช อายุ 60 ปี อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ความเห็นชอบ 146 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 20 เสียง ไม่ออกเสียง 10 เสียง

- พรประไพ  กาญจนรินทร์ อายุ 61 ปี อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ความเห็นชอบ 152 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 14 เสียง ไม่ออกเสียง 10 เสียง

ด้านที่ 5 ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทย เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 8 (5)

- สุรพงษ์  กองจันทึก อายุ 55 ปี กรรมการด้านนโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนา ชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือครอบครัว การส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบ 15 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 135 เสียง ไม่ออกเสียง 26 เสียง

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่าปิติกาญจน์  สิทธิเดช และพรประไพ  กาญจนรินทร์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสมาชิก สนช. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 240 คน คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ น้อยกว่า 120 คะแนน จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม. ขณะที่ผู้เข้ารับการสรรหา 5 คน นั้นได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สนช.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม. ทั้งนี้ สนช. จะดำเนินการสรรหา กสม. ที่เหลือ 5 คน ต่อไป โดยผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช. ในการสรรหาครั้งนี้จะไม่สามารถเข้ารับการสรรหารอบใหม่ได้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท