Skip to main content
sharethis

ประยุทธ์ ใช้ตำแหน่งหัวหน้า คสช. ออก ม.44 ระงับการสรรหากรรมการ กสทช. ครบวาระที่อายุ 70 ปี ยังให้ทำงานต่อได้ ถ้าต้องพ้นจากตำแหน่งก็ให้ทำงานเท่าที่ยังมีกรรมการเหลือ เป็นการยืดอายุการทำงานอย่างที่เคยทำมาแล้วเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 ให้เพิ่มหน้าที่ กสทช. ทำโทรคมนาคมด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะ

7 ก.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

'ประยุทธ์' ออกคำสั่งคสช. ระงับสรรหา กสทช. ไฟเขียวต่ออายุบอร์ดชุดเดิม แม้อายุเกิน 70 ปี

คำสั่งมีใจความว่า  ตามที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2561 เรื่องการยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงวันที่ 24 เม.ย.2561 กำหนดให้กรรมการ กสทช. ยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเป็นไปพลางขณะที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. นั้น ด้วยเหตุที่ตอนนี้ยังปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. อยู่

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีคำสั่งให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช.ไว้ก่อน จนกว่าจะ มีพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กสทช. ใช้บังคับ หรือจนกว่านายกฯ โดยความเห็นชอบของ ครม.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

กรณีกรรมการ กสทช. พ้นจากตำแหน่งด้วยอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ให้กรรมการ กสทช. ที่พ้นจากตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ กสทช.ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม เข้ารับหน้าที่ หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น

นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการ กสทช.พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากพ้นด้วยเหตุอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ให้คณะกรรมการ กสทช. ประกอบด้วยกรรมการ กสทช.เท่าที่เหลืออยู่ และให้กรรมการ กสทช.เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

อีกทั้งให้เพิ่มความที่ว่า “จัดให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะ” เป็น (5) ของมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

คำสั่งใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่งวันที่ 8 ก.ค.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net