Skip to main content
sharethis


แฟ้มภาพ: มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

11 ก.ค. 2562 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เปิดเผยว่าตามที่เพื่อนพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสอบถามเข้ามามากเรื่อง "การแก้ไขมาตรฐานของสภาพการจ้างขั้นต่ำในรัฐวิสาหกิจ" เกี่ยวกับเงินชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด และเงินตอบแทนความชอบกรณีเกษียณอายุที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี จะได้รับเงินจำนวน 400 วัน (แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 ข้อ 61) ซึ่งจะแก้ไขตามมาตรฐานขั้นต่ำของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 7) ซึ่งสอบถามเข้ามามากโดยเฉพาะพนักงานที่จะเกษียณอายุในปี 2562 นี้

สรส.ขอเรียนว่าเรื่องนี้ได้ผ่านอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายแล้ว รอนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) แต่เนื่องจาก ครส.ไม่สามารถประชุมได้เพราะไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา (เพราะว่าลาออกไปเป็น ส.ว.)

สรส.แจงเรื่องปรับปรุงสภาพการจ้างคนทำงานรัฐวิสาหกิจไม่คืบ เพราะบอร์ด ครส. ลาออกไปเป็น ส.ว.
เตือนรัฐวิสาหกิจแจ้งข้อมูลให้ ก.แรงงาน เป็นแนวทางปรับปรุงสภาพการจ้างขั้นต่ำ
 

และเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ภายหลังทราบข่าวการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ สรส.จึงได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะเลขานุการของ ครส.นำเฉพาะเรื่อง แก้ไขมาตรฐานของสภาพการต้างขันต่ำในรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับ เงินชดเชย และเงินตอบแทนความชอบกรณีเกษียณอายุ สำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหาก ครส.เห็นชอบแล้วจะต้องส่งให้ ครม.ให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ สรส.และ คณะกรรมการ ครส.ฝ่ายลูกจ้าง พยายามจะเร่งรัดให้ทันผู้เกษียณอายุในเดือน ก.ย. 2562 และเชื่อว่าคงได้รับการสนับสนุนจาก ครส.ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายรัฐ เพราะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ

ทั้งนี้หนังสือที่ สรส. ยื่นต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้มีหนังสือ ที่ สรส. 004/2562 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2560 ถึงประธานกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพื่อขอปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานในรัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล สภาพความเป็นอยู่ตามมาตรฐานคุ้มครองแรงงานเพื่อความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปจํานวน 3 ข้อ ดังนี้

1. ให้มีการแก้ไขการกําหนดอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้าง
2. ให้มีการปรับปรุงสิทธิให้กับลูกจ้างที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุเพื่อให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน
3. การให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างเท่าเวลาที่ลาตามอัตราที่ได้รับอยู่แต่ไม่เกิน 120 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างลา ซึ่งทางคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเกี่ยวกับการปรับปรุง การกําหนดอัตราค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างและการปรับปรุงเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานกรณีเกษียณอายุ โดยยึดหลักการหากลูกจ้างทํางานครบ 20 ปีขึ้นไปให้ได้รับค่าชดเชยและ ค่าตอบแทนความชอบในการทํางานได้เป็นจํานวน 400 วัน นั้น

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เห็นว่าเพื่อให้กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับและให้มีผลบังคับใช้และครอบคลุมถึงกรณีผู้เกษียณอายุในปี 2562 จึงขอปรับปรุงข้อเสนอให้มีการปรับปรุง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ โดยการถอนข้อเสนอในส่วนของข้อ 3 การให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างเท่าเวลาที่ลาตามอัตราที่ได้รับอยู่แต่ไม่เกิน 120 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างลาออกไปก่อน และขอให้ดําเนินการในข้อเสนอที่ 1, 2 โดยเร่งด่วนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้ กระบวนการพิจารณากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เป็นไปตามความต้องการของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net